studiamagisterskie.info
Warszawa, Polska

Ochrona środowiska

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2021-09-16
inne oceny
Absolwenci tego kierunku znajdują zatrudnienie w administracji centralnej i lokalnej, państwowej i samorządowej. Dotyczy to wydziałów ochrony środowiska w urzędach gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Absolwenci znajdują także zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych i przemysłowych np. w zakresie zagospodarowania odpadów, ochrony powietrza i ochrony wód, w biurach studialno-projektowych oraz w instytucjach zajmujących się planowaniem i finansowaniem przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska.

Rynek pracy stwarza liczne możliwości zatrudnienia absolwentów kierunku Ochrona Środowiska. Szczególnie istotne są funkcje doradcze, inspekcyjne i kierownicze w administracji centralnej i lokalnej, oraz stanowiska związane z: ochroną powietrza, wód, gleby; pozyskiwaniem i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii; zagospodarowaniem odpadów przez instytucje i przedsiębiorstwa. Miejsca pracy czekają także w biurach studialno-projektowych oraz instytucjach zajmujących się planowaniem i finansowaniem przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska.

Przykłady zawodów

Projektuje urządzenia gazowe, instalacje i sieci energetyczne w sferze komunalnej i przemysłowej; opracowuje nowe technologie i ulepsza już istniejące oraz prowadzi badania w dziedzinie ochrony środowiska; opracowuje koncepcje i metody działań dotyczące ulepszania instalacji gazowych i energetycznych; sprawuje nadzór nad budową nowych obiektów i sieci energetycznych oraz kieruje ich eksploatacją.
Zajmuje się hydrologią praktyczną, tzn. powierzchniowymi wodami płynącymi i stojącymi oraz wodami podziemnymi, pomiarami dla potrzeb hydrologii, obserwacją i opisywaniem zjawisk hydrologicznych, ustalaniem zależności między poszczególnymi zjawiskami hydrologicznymi, gospodarką wodną w układach regionalnych, zlewniowych, okręgowych, miejskich oraz w pojedynczych zakładach przemysłowych, w zakresie działalności technicznej i dysponowania wodą na potrzeby komunalne, rolnicze, przemysłowe, żeglugowe, rekreacyjne, energetyczne itp.
Projektuje, opracowuje i ulepsza koncepcje i metody działania instalacji dostarczających ciepłej i zimnej wody, instalacji kanalizacyjnych, gazowych i wentylacyjnych; kieruje działaniem i utrzymaniem systemów instalacji sanitarnych w obiektach budowlanych; doradza w sprawach technicznych aspektów stosowanych urządzeń i materiałów, szczególnie w rozwiązaniach nowatorskich.
Określa potrzeby w zakresie systemów: melioracji wodnych, zabezpieczenia przeciwpowodziowego, zbiorowego i zagrodowego zaopatrzenia rolnictwa w wodę, oczyszczania i odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych, sanitacji wsi; programuje, projektuje, wykonuje, nadzoruje i eksploatuje wyżej wymienione systemy.
Prowadzi badania, opracowuje i ulepsza koncepcje i metody składowania odpadów w miejscach ich powstawania, transportu odpadów oraz technologii ich unieszkodliwiania; doradza w sprawach technicznych i ekonomicznych procesów technologicznych unieszkodliwiania odpadów, stosowania urządzeń do zbierania odpadów oraz środków transportowych i innych.
Zajmuje się systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi w sferze komunalnej i przemysłowej; prowadzi badania, projektuje, opracowuje koncepcje i metody działania dotyczące sposobów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, sposobów zmniejszenia zużycia wody w zakładach przemysłowych, technologii uzdatniania wody i oczyszczania ścieków; sprawuje nadzór nad budową nowych obiektów lub systemów wodociągowych i kanalizacyjnych oraz kieruje ich eksploatacją.

Dodatkowe informacje

Ochrona środowiska - studia (II st.) trwają przynajmniej 4 semestry na studiach licencjackich, ECTS≥120. Studia (II st.) trwają przynajmniej 3 semestry na studiach inżynierskich, ECTS≥90. Absolwent studiów drugiego stopnia powinien posiadać rozszerzoną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i nauk o środowisku, a także nauk technicznych, rolniczych lub leśnych, o planowanie przestrzenne i metodyki badań środowiskowych oraz wykazywać biegłość w wybranej specjalności. Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne rozwiązywanie problemów z zakresu ochrony środowiska w ujęciu lokalnym, regionalnym, krajowym i globalnym – również w niestandardowych sytuacjach – a także umieć wydawać opinie na podstawie niekompletnych lub ograniczonych informacji z zachowaniem zasad prawnych, ekonomicznych i etycznych. Powinien umieć porozumiewać się w sprawach ochrony środowiska zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami a także organizować pracę grupową i kierować pracą zespołów.
Ochrona
ochrona, jako opieka
Ochrona środowiska
Ochrona środowiska – całokształt działań zmierzających do naprawienia wyrządzonych szkód lub zapobiegających wyrządzeniu szkód fizycznemu otoczeniu lub zasobom naturalnym, jak też działania zmierzające do zmniejszenia ryzyka wystąpienia takich szkód, bądź zachęcające do bardziej efektywnego wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym środki służące oszczędzaniu energii i stosowania odnawialnych źródeł energii.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Ochrona środowiska - WSEiZ, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 201421
rok 201544
rok 201622
rok 201732
rok 201819
rok 202017
rok 202128
rok 202223
Liczba absolwentów
WSEiZ, Ochrona środowiska (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Ochrona środowiska - WSEiZ, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 20152,3%
absolwenci z roku 20160,0%
absolwenci z roku 20179,4%
absolwenci z roku 20185,3%
absolwenci z roku 20200,0%
absolwenci z roku 20217,1%
absolwenci z roku 20224,3%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
WSEiZ, Ochrona środowiska (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ochrona środowiska - WSEiZ, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku10,3%7,8%11,4%3,1%0,0%2,9%1,8%4,7%
w II roku6,0%4,2%5,3%2,3%0,9%1,0%3,3%
w III roku9,1%4,7%2,7%1,3%0,0%0,0%
w IV roku2,0%3,8%0,0%2,1%0,0%
w V roku1,2%2,1%0,0%2,6%0,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
WSEiZ, Ochrona środowiska (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
WSEiZ, Ochrona środowiska (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ochrona środowiska - WSEiZ, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku1,771,671,760,830,001,030,790,82
w II roku1,100,870,761,140,200,172,21
w III roku1,010,780,460,830,000,00
w IV roku0,270,540,001,090,00
w V roku0,170,330,001,540,00
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
WSEiZ, Ochrona środowiska (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
WSEiZ, Ochrona środowiska (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Ochrona środowiska - WSEiZ, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20140,572,85
absolwenci z roku 20153,484,31
absolwenci z roku 20162,194,45
absolwenci z roku 20172,321,68
absolwenci z roku 20180,440,06
absolwenci z roku 20200,500,47
absolwenci z roku 20210,541,16
absolwenci z roku 20220,520,77
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
WSEiZ, Ochrona środowiska (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
WSEiZ, Ochrona środowiska (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ochrona środowiska - WSEiZ, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 2014100,0%85,7%14,3%
abs. z roku 201593,2%84,1%6,8%
abs. z roku 201690,9%81,8%18,2%
abs. z roku 201793,8%81,2%6,2%
abs. z roku 201894,7%89,5%0,0%
abs. z roku 202094,1%88,2%11,8%
abs. z roku 202192,9%85,7%7,1%
abs. z roku 2022100,0%95,7%4,3%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
WSEiZ, Ochrona środowiska (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
WSEiZ, Ochrona środowiska (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSEiZ, Ochrona środowiska (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Ochrona środowiska - WSEiZ, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca86,1%83,7%82,6%86,7%86,0%88,7%88,4%93,8%
umowa o pracę73,0%70,5%62,9%76,6%83,3%82,4%78,9%88,0%
samo­zatrudnienie9,1%5,7%18,2%6,2%0,0%4,9%6,2%4,3%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
WSEiZ, Ochrona środowiska (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
WSEiZ, Ochrona środowiska (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSEiZ, Ochrona środowiska (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ochrona środowiska - WSEiZ, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku3 107 zł3 407 zł3 195 zł3 921 zł4 693 zł4 308 zł6 455 zł6 070 zł
w II roku3 613 zł3 597 zł3 902 zł4 468 zł5 589 zł5 565 zł7 412 zł
w III roku3 591 zł4 022 zł4 396 zł5 281 zł5 866 zł6 655 zł
w IV roku4 043 zł4 439 zł4 891 zł5 747 zł6 363 zł
w V roku4 327 zł5 194 zł5 160 zł6 279 zł6 379 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
WSEiZ, Ochrona środowiska (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
WSEiZ, Ochrona środowiska (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ochrona środowiska - WSEiZ, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 942 zł3 531 zł3 396 zł4 083 zł4 787 zł4 109 zł6 232 zł5 933 zł
w II roku3 562 zł3 734 zł4 112 zł4 286 zł5 642 zł5 180 zł7 128 zł
w III roku3 593 zł4 053 zł4 655 zł5 217 zł5 863 zł6 559 zł
w IV roku4 038 zł4 449 zł5 079 zł5 766 zł6 361 zł
w V roku4 204 zł5 131 zł5 494 zł6 250 zł6 376 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
WSEiZ, Ochrona środowiska (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
WSEiZ, Ochrona środowiska (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ochrona środowiska - WSEiZ, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,670,790,690,780,910,770,970,86
w II roku0,780,800,770,861,010,880,95
w III roku0,720,840,820,950,960,93
w IV roku0,770,850,860,950,96
w V roku0,760,930,830,920,87
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
WSEiZ, Ochrona środowiska (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
WSEiZ, Ochrona środowiska (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kontakt:

ul. Olszewska 12
00-792 Warszawa
tel. (22) 825-80-34/35
fax: (22) 825-80-31
Informator rekrutacyjny

Polityka Prywatności