Wrocław, Polska

Zarządzanie

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Studia online Studia online
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2017-02-23
inne oceny

Dlaczego Zarządzanie w WSB we Wrocławiu?

  • zajęcia z wykorzystaniem gier kierowniczych m. in.: PROFIT, ORGAEFEKT
  • kierunek z certyfikatem Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
  • anglojęzyczna ścieżka studiów
  • organizacja studencka Grupa Projektowa wspierająca przedsiębiorczość i inicjatywy studenckie

Czego nauczysz się w trakcie studiów?
Po ukończeniu tego kierunku studenci będą potrafili m.in.:

  • stosować w praktyce umiejetności menedżerskie
  • zarządzać projektem
  • prowadzić działania marketingowe na rynkach międzynarodowych
  • stosować techniki planowania
  • opracowywać budżety i biznesplany

Studia magisterskie ze studiami podyplomowymi
To innowacyjna oferta edukacyjna, dzięki której możesz studiować jednocześnie na studiach II stopnia i na wybranych studiach podyplomowych uzyskując dodatkowe umiejętności potwierdzone 2 dyplomami Wyższej Szkoły Bankowej - dyplomem magistra oraz świadectwem ukończenia branżowych studiów podyplomowych.

Możliwość studiowania ze studiami podyplomowymi.

Przykłady zawodów

Specjalista do spraw doskonalenia organizacji jest inicjatorem działań mających na celu usprawnianie obszarów działalności przedsiębiorstwa lub instytucji. Specjalista do spraw doskonalenia organizacji zajmuje się tworzeniem strategii rozwoju organizacji oraz nadzorowaniem i monitorowaniem realizacji tej strategii.
Specjalista do spraw factoringu zajmuje się doradztwem w zakresie poprawy płynności finansowej przedsiębiorstw stosujących odroczone terminy płatności. Specjalista do spraw factoringu jest zawodem o charakterze doradczo-handlowym.
Specjalista do spraw kadr realizuje zgodną z przepisami prawa pracy politykę kadrową organizacji, w której jest zatrudniony. Specjalista do spraw kadr jest odpowiedzialny za realizację polityki kadrowej przedsiębiorstwa.

Dodatkowe informacje

Zarządzanie - studia (II st.) trwają przynajmniej 4 semestry, ECTS≥120. Absolwent powinien posiadać wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji (przedsiębiorstw, struktur bezpieczeństwa państwa, instytucji publicznych) oraz sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania tych problemów. Absolwent powinien posiadać umiejętności: krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów zarządzania w różnej skali, oceny wpływu otoczenia na te zjawiska (procesy) oraz przygotowania i podejmowania decyzji zarządczych, zwłaszcza strategicznych.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Zarządzanie - WSB Wrocław, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 20141 216
rok 2015818
rok 2016836
rok 2017884
rok 2018804
rok 2019719
Liczba absolwentów
WSB Wrocław, Zarządzanie (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2019.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Zarządzanie - WSB Wrocław, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 20152,9%
absolwenci z roku 20162,4%
absolwenci z roku 20173,3%
absolwenci z roku 20181,9%
absolwenci z roku 20193,7%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
WSB Wrocław, Zarządzanie (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie - WSB Wrocław, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku7,3%6,2%5,8%3,3%2,7%3,6%
w II roku6,1%3,8%3,7%2,8%2,7%
w III roku5,3%2,7%2,7%2,0%
w IV roku3,9%3,4%2,7%
w V roku3,3%3,3%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
WSB Wrocław, Zarządzanie (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
WSB Wrocław, Zarządzanie (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie - WSB Wrocław, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,770,690,820,550,490,78
w II roku0,770,500,680,560,59
w III roku0,820,430,580,49
w IV roku0,750,620,67
w V roku0,680,69
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
WSB Wrocław, Zarządzanie (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
WSB Wrocław, Zarządzanie (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Zarządzanie - WSB Wrocław, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20142,414,27
absolwenci z roku 20151,913,81
absolwenci z roku 20161,312,59
absolwenci z roku 20171,111,83
absolwenci z roku 20180,791,38
absolwenci z roku 20190,640,76
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
WSB Wrocław, Zarządzanie (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
WSB Wrocław, Zarządzanie (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie - WSB Wrocław, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201488,8%79,7%8,7%
abs. z roku 201591,3%82,4%10,1%
abs. z roku 201692,0%84,0%8,9%
abs. z roku 201792,0%84,8%10,0%
abs. z roku 201890,3%83,3%8,4%
abs. z roku 201989,3%84,0%6,5%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
WSB Wrocław, Zarządzanie (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
WSB Wrocław, Zarządzanie (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSB Wrocław, Zarządzanie (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Zarządzanie - WSB Wrocław, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
jakakolwiek praca79,8%84,1%84,9%86,5%84,8%84,3%
umowa o pracę69,3%73,3%75,2%78,6%76,7%77,9%
samo­zatrudnienie7,0%8,1%7,0%7,4%6,6%5,8%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
WSB Wrocław, Zarządzanie (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
WSB Wrocław, Zarządzanie (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSB Wrocław, Zarządzanie (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie - WSB Wrocław, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku2 848 zł3 144 zł3 325 zł3 719 zł4 034 zł4 341 zł
w II roku3 108 zł3 488 zł3 785 zł4 272 zł4 443 zł
w III roku3 426 zł3 731 zł4 167 zł4 619 zł
w IV roku3 808 zł4 199 zł4 494 zł
w V roku4 125 zł4 585 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
WSB Wrocław, Zarządzanie (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku ze wszystkich źródeł
WSB Wrocław, Zarządzanie (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie - WSB Wrocław, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku2 930 zł3 251 zł3 417 zł3 774 zł4 127 zł4 361 zł
w II roku3 152 zł3 731 zł3 828 zł4 255 zł4 528 zł
w III roku3 466 zł3 786 zł4 178 zł4 613 zł
w IV roku3 846 zł4 175 zł4 530 zł
w V roku4 134 zł4 602 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
WSB Wrocław, Zarządzanie (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku z umowy o pracę
WSB Wrocław, Zarządzanie (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie - WSB Wrocław, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,750,820,820,860,870,88
w II roku0,810,860,870,920,90
w III roku0,830,860,890,93
w IV roku0,880,900,90
w V roku0,880,92
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
WSB Wrocław, Zarządzanie (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2015 roku
WSB Wrocław, Zarządzanie (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.
Polityka Prywatności