Wrocław, Polska

Turystyka i rekreacja

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: sportowe, turystyczne, usługi
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2018-03-08
inne oceny
Strona www uczelni: www.wsb.pl/wroclaw
Turystyka i Rekreacja -  nowy kierunek na studiach II stopnia
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu uzyskała zgodę Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kształcenie na kolejnym kierunku na studiach II stopnia. Ten kierunek to Turystyka i Rekreacja, na który Uczelnia rekrutuje na studia I stopnia od 2007 roku. Od roku akademickiego 2013/2014 studenci będą mogli rozpocząć naukę na studiach II stopnia i uzyskać tytuł magistra  turystyki  i rekreacji.

Dlaczego Turystyka i Rekreacja w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu?

  • praktyczne specjalności dostosowane do potrzeb rynku pracy
  • program nauczania konsultowany z przedstawicielami branży turystycznej
  • możliwość ukończenia dodatkowych kursów - m.in. pilota wycieczek i animatora czasu wolnego
  • aktywne formy zajęć

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Po ukończeniu tego kierunku studenci będą potrafili m.in.:

  • zarządzać przedsiębiorstwem z branży turystycznej na rynku krajowym i międzynarodowym
  • organizować różnego rodzaju eventy i wydarzenia (konferencje, targi)
  • organizować i promować usługi turystyczne, w zakresie zarówno  turystyki indywidualnej, zorganizowanej, jak i biznesowej
  • zarządzać gościnnością usługową w hotelu i restauracji
  • przygotować strategie promocyjne walorów turystycznych regionu i regionalnych produktów turystycznych
Możliwość studiowania ze studiami podyplomowymi.

Dodatkowe informacje

Turystyka i rekreacja - studia (II st.) trwają przynajmniej 3 semestry, ECTS≥90. Studia (II st.) trwają przynajmniej 4 semestry, ECTS≥120. Absolwent nabywa rozszerzoną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę oraz umiejętności umożliwiające podejmowanie samodzielnej działalności menedżerskiej w obszarze turystyki i rekreacji. Powinien być przygotowany do podejmowania decyzji, kreatywnego rozwiązywania problemów związanych z działalnością w sferze turystyki i rekreacji oraz zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi i rekreacyjnymi. Powinien umieć współpracować z ludźmi i kierować zespołami ludzkimi.
Rekreacja
Rekreacja, aktywny wypoczynek (łac. recreo – odnowić, ożywić) – forma aktywności umysłowej lub fizycznej podejmowana poza obowiązkami zawodowymi, społecznymi, domowymi i nauką. Stosowana w celu odpoczynku i rozrywki.
Turystyka
Turystyka – zjawisko przestrzennej ruchliwości ludzi, które związane jest z dobrowolną zmianą miejsca pobytu, środowiska i rytmu życia. Obejmuje całokształt stosunków i zjawisk związanych z ruchem turystycznym. Najczęściej spotykaną definicją turystyki są następujące słowa: „Turystyka obejmuje ogół czynności osób, które podróżują i przebywają w celach wypoczynkowych, służbowych lub innych nie dłużej niż rok bez przerwy poza swoim codziennym otoczeniem”.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Turystyka i rekreacja - WSB Wrocław, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 2015107
rok 2016156
rok 2017144
Liczba absolwentów
WSB Wrocław, Turystyka i rekreacja (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2017.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Turystyka i rekreacja - WSB Wrocław, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 20158,4%
absolwenci z roku 20167,0%
absolwenci z roku 20173,5%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
WSB Wrocław, Turystyka i rekreacja (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Turystyka i rekreacja - WSB Wrocław, studia II stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku7,9%8,1%4,8%
w II roku6,3%3,8%
w III roku5,8%
w IV roku
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
WSB Wrocław, Turystyka i rekreacja (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Turystyka i rekreacja - WSB Wrocław, studia II stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,841,110,97
w II roku0,980,58
w III roku1,24
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
WSB Wrocław, Turystyka i rekreacja (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Turystyka i rekreacja - WSB Wrocław, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20152,995,53
absolwenci z roku 20162,323,14
absolwenci z roku 20171,521,44
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
WSB Wrocław, Turystyka i rekreacja (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
WSB Wrocław, Turystyka i rekreacja (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Turystyka i rekreacja - WSB Wrocław, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201588,8%71,9%9,3%
abs. z roku 201684,0%74,4%5,2%
abs. z roku 201786,1%73,6%7,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
WSB Wrocław, Turystyka i rekreacja (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
WSB Wrocław, Turystyka i rekreacja (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSB Wrocław, Turystyka i rekreacja (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Turystyka i rekreacja - WSB Wrocław, studia II stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
jakakolwiek praca74,2%71,4%73,6%
umowa o pracę56,8%60,6%62,8%
samo­zatrudnienie7,3%4,0%4,8%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
WSB Wrocław, Turystyka i rekreacja (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
WSB Wrocław, Turystyka i rekreacja (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSB Wrocław, Turystyka i rekreacja (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Turystyka i rekreacja - WSB Wrocław, studia II stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku2 034 zł2 582 zł2 941 zł
w II roku2 549 zł3 153 zł
w III roku2 873 zł
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
WSB Wrocław, Turystyka i rekreacja (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Turystyka i rekreacja - WSB Wrocław, studia II stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku2 261 zł2 801 zł3 198 zł
w II roku2 681 zł3 326 zł
w III roku3 031 zł
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
WSB Wrocław, Turystyka i rekreacja (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Turystyka i rekreacja - WSB Wrocław, studia II stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,530,630,64
w II roku0,610,73
w III roku0,66
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
WSB Wrocław, Turystyka i rekreacja (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Polityka Prywatności