Studia magisterskie II stopnia

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
status uczelni  
Toruń, Polska

Pedagogika

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.wsb.pl/torun
Dlaczego wybrać kierunek pedagogika w WSB w Toruniu?
 • Innowacyjne studia łączące interdyscyplinarną wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii i metodyki z nowoczesnymi rozwiązaniami praktycznymi.
 • Ścieżka tradycyjna i łączona ze studiami podyplomowymi dostępna również dla absolwentów kierunków niepedagogicznych.
 • Jeśli nie jesteś absolwentem pedagogiki, realizacja dodatkowych zajęć pozwoli Ci uzupełnić wiedzę potrzebną w procesie kontynuowania studiów II stopnia.
Czego nauczysz się w trakcie studiów?
 • diagnozować potrzeby oraz udzielać właściwej pomocy osobom z różnych środowisk i w różnym wieku
 • budować własny warsztat pracy andragoga, pedagoga i nauczyciela, a także stosować innowacyjne i twórcze metody w pracy z uczniami, podopiecznymi, wychowankami i osobami dorosłymi
 • rozwijać własne pasje i zainteresowania poprzez działalność w kołach naukowych, udział w konferencjach czy wolontariat i praktyki w instytucjach współpracujących z uczelnią.
Praca dla Ciebie (w zależności od wybranej specjalności):
 • młodzieżowe ośrodki socjoterapii
 • młodzieżowe ośrodki wychowawcze
 • szkoły i placówki edukacyjno-profilaktyczne
 • schroniska dla nieletnich, świetlice środowiskowe i socjoterapeutyczne, zespoły kuratorskiej służby sądowej, zakłady poprawcze, karne i areszty
 • ośrodki kultury
 • zespoły kuratorskiej służby sądowej, zakłady poprawcze, karne i areszty
 • poradnie pedagogiczno-psychologiczne.

Przykłady zawodów

Analityk pracy zbiera i opracowuje informacje o stanowiskach pracy, analizuje ich efektywność oraz inicjuje zmiany w celu usprawnienia funkcjonowania systemu pracy. Analityk pracy jest zawodem wspierającym procesy zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie.
Opisuje i bada zjawiska wychowawcze w kontekście procesów społecznych i przy uwzględnieniu jednostkowych procesów psychicznych; określa wpływ na człowieka różnorodnych oddziaływań, warunkujących jego rozwój w poszczególnych fazach całego życia: rodziny, przedszkola, szkoły, kręgu rówieśników, otoczenia społecznego, środowiska lokalnego, zakładu pracy, służby wojskowej, organizacji społecznych, placówek kulturalnych, środków masowego przekazu i innych instytucji powołanych do wywierania wpływów wychowawczych .
Organizuje w przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, bursach oraz domach wczasów dziecięcych pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się; współdziała z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną, organami szkoły (placówki) oraz instytucjami pozaszkolnymi, zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji o prawach dziecka.

Dodatkowe informacje

Pedagogika - studia (II st.) trwają przynajmniej 4 semestry, ECTS≥120. Absolwent dysponuje rzetelnym przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym zorientowanym na konkretną specjalność pedagogiczną. Posiada umiejętności prowadzenia badań, dostrzegania oraz samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu wybranej specjalności. Absolwent dysponuje rzetelnym przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym zorientowanym na konkretną specjalność pedagogiczną. Posiada umiejętności prowadzenia badań, dostrzegania oraz samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu wybranej specjalności.
Pedagogika
Pedagogika – zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jako nauka o edukacji (wychowaniu i kształceniu), należy do nauk społecznych i zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz kształcenia na przestrzeni całego życia człowieka.
Pedagogika
Pedagogika jako nauka może i powinna być formą społecznego i kulturowego krytycyzmu (…). Nie możemy uciec od wyzwań praktyki pogrążonej w kryzysie.
Autor: Zbigniew Kwieciński, Edukacja wobec wyzwań demokracji
Pedagogika
Mężczyzna tylko od życia może nauczyć się żyć i żadna pedagogika tej nauki nie zastąpi.
Autor: Miguel de Unamuno
Polityka Prywatności