studiamagisterskie.info
Szczecin, Polska

Administracja

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2022-05-05
inne oceny
Opis kierunku na stronie WSAP:
wsap.szczecin.pl/kandydaci/studia-2-stopnia/

Podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia na kierunku administracja jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów, tj.:

1)   uzupełnionego kwestionariusza osobowego, podpisanego i wydrukowanego z internetowego systemu rekrutacji;

2)   dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia (pracownik działu rekrutacji poświadcza zgodność z oryginałem);

3)   aktualnej fotografii, zgodnej z obowiązującymi wymaganiami stosowanych przy wydaniu dowodu osobistego;

4)   podpisana umowa z Wyższą Szkołą Administracji Publicznej w Szczecinie

Nabór na studia drugiego stopnia na kierunku administracja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc.

Przykłady zawodów

Analityk pracy zbiera i opracowuje informacje o stanowiskach pracy, analizuje ich efektywność oraz inicjuje zmiany w celu usprawnienia funkcjonowania systemu pracy. Analityk pracy jest zawodem wspierającym procesy zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie.
Udziela podatnikom i płatnikom porad, opinii i wyjaśnień na ich zlecenie z zakresu ich zobowiązań podatkowych i spraw karnych skarbowych dotyczących tych zobowiązań; prowadzi w imieniu i na rzecz podatników księgi podatkowe i inne ewidencje do celów podatkowych lub udziela im pomocy w tym zakresie; sporządza w imieniu i na rzecz podatników zeznania i deklaracje podatkowe
Przeprowadza kontrolę działalności organów administracji rządowej, Narodowego Banku Polskiego, państwowych osób prawnych i innych państwowych jednostek organizacyjnych; wydaje opinie o funkcjonowaniu działalności kontrolowanych jednostek organizacyjnych; przedstawia wnioski z wyników kontroli.
Zajmuje się prowadzeniem kont szczegółowych podatników, prawidłową ewidencją przypisów, odpisów, wpłat i zwrotów podatków i opłat, kontrolą terminowości wpłacania podatków, likwidacją nadpłat, sporządzaniem informacji o wielkości dochodów, przypisów i sald za okresy sprawozdawcze.
Specjalista administracji publicznej wykonuje zadania wynikające z funkcjonowania organów administracji publicznej różnych szczebli. Specjalista administracji publicznej współuczestniczy w planowaniu i projektowaniu rozwiązań zapewniających skuteczne funkcjonowanie jednostki administracji publicznej.
Specjalista do spraw doskonalenia organizacji jest inicjatorem działań mających na celu usprawnianie obszarów działalności przedsiębiorstwa lub instytucji. Specjalista do spraw doskonalenia organizacji zajmuje się tworzeniem strategii rozwoju organizacji oraz nadzorowaniem i monitorowaniem realizacji tej strategii.
Specjalista do spraw factoringu zajmuje się doradztwem w zakresie poprawy płynności finansowej przedsiębiorstw stosujących odroczone terminy płatności. Specjalista do spraw factoringu jest zawodem o charakterze doradczo-handlowym.
Specjalista do spraw kadr realizuje zgodną z przepisami prawa pracy politykę kadrową organizacji, w której jest zatrudniony. Specjalista do spraw kadr jest odpowiedzialny za realizację polityki kadrowej przedsiębiorstwa.
Odpowiada za tworzenie i prawidłowe stosowanie norm dotyczących rozliczeń podatków. Zajmuje się uzgadnianiem i rozliczaniem kont księgowych. Tworzy procedury ewidencji i rozliczeń finansowych z tytułu rachunkowości podatkowej.
Zajmuje się identyfikowaniem wymogów, ograniczeń i przesłanek rekrutacji ze strony podmiotu zatrudniającego, rynku pracy, uregulowań prawnych, oceną przydatności źródeł wiedzy o kandydatach, kanałów informacyjnych, procedur rekrutacyjnych itp.
Projektuje założenia zakładowej polityki wynagradzania pracowników, przygotowuje instrumenty jej realizacji, analizuje i kontroluje wydatkowanie środków przeznaczanych na wynagrodzenia, ocenia efektywność gospodarowania funduszem wynagrodzeń.
Specjalista do spraw zamówień publicznych przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Planuje, realizuje i kontroluje działalność placówek edukacyjnych; organizuje proces pedagogiczny zgodnie z zasadami prawa oświatowego; analizuje wyniki sprawdzianów i egzaminów; organizuje przebieg rekrutacji do szkół wszystkich typów; współpracuje ze środowiskiem lokalnym.
Odpowiada za profesjonalne, rzetelne i bezstronne wykonywania zadań publicznych przez kierowaną jednostkę administracji państwowej lub jej część.
Odpowiada za profesjonalne, rzetelne i bezstronne wykonywanie zadań publicznych przez kierowaną jednostkę samorządu terytorialnego lub jej część.
Opis kierunku na stronie WSAP:
wsap.szczecin.pl/kandydaci/studia-2-stopnia/

Dodatkowe informacje

Administracja - studia II stopnia trwają przynajmniej 4 semestry. Absolwent ma zaawansowaną wiedzę z zakresu prawa administracyjnego, budżetowania, zarządzania oraz funkcjonowania instytucji w Polsce i Unii Europejskiej (EU).

Administracja
Administracja (łac. administrare – być pomocnym, obsługiwać, zarządzać, ministrare – służyć) – działalność organizatorska realizowana przy pomocy aparatu urzędniczego, obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym, regulowana przez ogólne normy prawne. W innym ujęciu może także oznaczać zarządzanie jakimikolwiek sprawami, własnymi (np. gospodarstwem domowym) lub cudzymi (np. czyimś przedsiębiorstwem).
Opis kierunku na stronie WSAP:
wsap.szczecin.pl/kandydaci/studia-2-stopnia/

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Administracja - WSAP, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 201852
rok 201940
rok 202037
rok 202131
rok 202224
Liczba absolwentów
WSAP, Administracja (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.
Opis kierunku na stronie WSAP:
wsap.szczecin.pl/kandydaci/studia-2-stopnia/

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Administracja - WSAP, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 20180,0%
absolwenci z roku 20197,5%
absolwenci z roku 20202,7%
absolwenci z roku 20213,2%
absolwenci z roku 20220,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
WSAP, Administracja (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu
Opis kierunku na stronie WSAP:
wsap.szczecin.pl/kandydaci/studia-2-stopnia/

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Administracja - WSAP, studia II stopnia
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku3,5%3,1%4,1%0,0%0,0%
w II roku0,6%3,3%3,2%0,0%
w III roku2,4%4,0%1,6%
w IV roku0,3%3,8%
w V roku0,6%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
WSAP, Administracja (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Administracja - WSAP, studia II stopnia
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,410,220,880,000,00
w II roku0,060,270,750,00
w III roku0,170,270,41
w IV roku0,030,52
w V roku0,16
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
WSAP, Administracja (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Opis kierunku na stronie WSAP:
wsap.szczecin.pl/kandydaci/studia-2-stopnia/

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Administracja - WSAP, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20180,441,25
absolwenci z roku 20191,260,79
absolwenci z roku 20200,970,31
absolwenci z roku 20210,000,00
absolwenci z roku 20220,170,17
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
WSAP, Administracja (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
WSAP, Administracja (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Administracja - WSAP, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 2018100,0%98,1%5,8%
abs. z roku 201992,5%92,5%5,0%
abs. z roku 202097,3%94,6%2,7%
abs. z roku 202196,8%96,8%6,5%
abs. z roku 202295,8%95,8%8,3%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
WSAP, Administracja (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
WSAP, Administracja (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSAP, Administracja (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Administracja - WSAP, studia II stopnia
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca94,1%90,6%95,5%96,2%94,8%
umowa o pracę90,9%90,6%91,9%96,2%94,8%
samo­zatrudnienie5,4%2,9%2,7%3,5%6,6%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
WSAP, Administracja (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
WSAP, Administracja (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSAP, Administracja (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Opis kierunku na stronie WSAP:
wsap.szczecin.pl/kandydaci/studia-2-stopnia/

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Administracja - WSAP, studia II stopnia
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku4 204 zł4 282 zł4 159 zł4 935 zł5 577 zł
w II roku4 619 zł4 701 zł4 907 zł5 805 zł
w III roku5 016 zł5 607 zł5 717 zł
w IV roku5 785 zł6 806 zł
w V roku6 533 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
WSAP, Administracja (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Administracja - WSAP, studia II stopnia
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku4 205 zł4 272 zł4 171 zł4 932 zł5 577 zł
w II roku4 606 zł4 759 zł4 898 zł5 802 zł
w III roku4 992 zł5 674 zł5 638 zł
w IV roku5 682 zł6 782 zł
w V roku6 471 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
WSAP, Administracja (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Administracja - WSAP, studia II stopnia
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,910,880,780,860,82
w II roku0,930,900,830,90
w III roku0,940,970,87
w IV roku0,971,05
w V roku0,98
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
WSAP, Administracja (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Opis kierunku na stronie WSAP:
wsap.szczecin.pl/kandydaci/studia-2-stopnia/

Kontakt:

ul. Henryka Siemiradzkiego 1A,
71-331 Szczecin
tel. 796 308 468
Polityka Prywatności