studiamagisterskie.info
Katowice, Polska

Architektura wnętrz

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2015-10-08
inne oceny

Studia II stopnia skierowane są do absolwentów I stopnia, którzy chcą poszerzyć dotychczas zdobytą wiedzę teoretyczno - praktyczną oraz doskonalić dotychczas zdobyte umiejętności. Na tym etapie Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach kreuje już pełną sylwetkę absolwenta, który będzie posiadał niezbędne a wręcz ponad przeciętne umiejętności potrzebne w zawodzie architekta wnętrz.

CZAS TRWANIA

2-letnie studia magisterskie (4 semestrów) - studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)

PROFIL ABSOLWENTA

Po zakończeniu studiów II stopnia na kierunku Architektura Wnętrz absolwenci są w pełni przygotowani do twórczej pracy projektowej w obrębie zagadnień odnoszących się do architektury wnętrz, wystaw i mebli, kształtowania kolorystyki i oświetlenia, ekspozycji w kontekście użytkowym i kulturowym, a także do podjęcia pracy artystyczno - badawczej i popularyzatorskiej mającej na celu upowszechnianie wartości kulturowych.

PERSPEKTYWY PRACY

  • Pracownie architektoniczne
  • Agencje reklamowe
  • Biura projektów
  • Agencje designerskie
  • Własna działalność gospodarcza
  • Firmy budowlano-architektoniczne
Strona www uczelni: www.wst.com.pl

Przykłady zawodów

Opracowuje programy funkcjonalno-przestrzenne i projekty wnętrz obiektów w fazie projektowania architektonicznego oraz przebudowy, modernizacji i adaptacji wnętrz istniejących; pełni kontrolę nad realizacją projektowanych wnętrz; prowadzi studia i badania nad praktycznym wykorzystaniem w budownictwie nowych materiałów wykończeniowych oraz technologii prowadzenia prac wnętrzarskich, a także systemów oświetleniowych, urządzeń i systemów wentylacji, zabezpieczeń ppoż. i antywłamaniowych.
Opracowuje programy oraz projekty aranżacji powierzchni i rozmieszczania zielonych kompozycji oraz zieleni wewnątrz budynków o walorach dekoracyjnych w apartamentach, loftach, domach, rezydencjach oraz wnętrzach użyteczności publicznej: w restauracjach, hotelach, biurach, sklepach, galeriach handlowych itp.;
wyposaża w zieleń tarasy i ogrody zimowe, fasady budynków (tzw. ogrody wertykalne) oraz ogrody na dachach itp.);
współpracuje z architektem wnętrz oraz ogrodnikami przy realizacji projektu;
nadzoruje wykonawstwo projektu;
określa zasady pielęgnacji roślin.

Dodatkowe informacje

Architektura
Architektura (łac. architectura, od architector – buduję) – ogół obiektów materialnych, tworzonych przez człowieka, trwale związanych z określonym punktem powierzchni Ziemi służących zaspokojeniu jego potrzeb osobistych jak i społecznych.
Architektura wnętrz
Architektura wnętrz – sztuka kształtowania wnętrz architektonicznych, obejmuje wystrój i wyposażenie ruchome z uwzględnieniem funkcji pomieszczenia.
Architektura
Architektura weneckiego kościoła Świętego Marka dorównuje w swej głupocie wszystkiemu, czego uczono i dopuszczano się pewno w jego murach.
Autor: Johann Wolfgang von Goethe
Architektura
Lekarz może pogrzebać swoje błędy, architekt może jedynie doradzić klientowi by zasadził winorośl.
The physician can bury his mistakes, but the architect can only advise his clients to plant vines. (ang.)
Architektura
Sam Bóg był w okresie gotyku przedstawiany w sztuce i w literaturze z cyrklem w dłoni, jako Stwórca, który stwarza wszechświat według praw geometrii. Architektura staje się nauką – w sensie nadawanym temu słowu przez Augustyna – dopiero dzięki stosowaniu tych właśni praw. Podporządkowując się geometrii, średniowieczny architekt sądził, że naśladuje dzieło swego boskiego Mistrza.
Autor: Otto von Simson, Katedra gotycka – jej narodziny i znaczenie, wyd. 1956, tłum. Anna Palińska

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Architektura wnętrz - AS, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 201446
rok 201615
rok 201723
rok 201831
rok 201918
Liczba absolwentów
AS, Architektura wnętrz (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2019.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Architektura wnętrz - AS, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 20160,0%
absolwenci z roku 20170,0%
absolwenci z roku 20189,7%
absolwenci z roku 20190,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
AS, Architektura wnętrz (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Architektura wnętrz - AS, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku12,1%12,2%16,3%17,2%14,8%
w II roku9,1%10,0%8,0%9,9%
w III roku4,5%2,8%4,3%
w IV roku8,0%0,0%
w V roku4,5%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
AS, Architektura wnętrz (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Architektura wnętrz - AS, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku1,431,423,593,325,19
w II roku1,111,721,631,95
w III roku0,750,810,82
w IV roku1,410,00
w V roku1,17
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
AS, Architektura wnętrz (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Architektura wnętrz - AS, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20142,968,12
absolwenci z roku 20164,405,82
absolwenci z roku 20171,631,54
absolwenci z roku 20183,114,53
absolwenci z roku 20193,652,55
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
AS, Architektura wnętrz (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
AS, Architektura wnętrz (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Architektura wnętrz - AS, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201493,5%69,6%10,9%
abs. z roku 201686,7%60,0%33,3%
abs. z roku 201782,6%56,5%21,7%
abs. z roku 201883,9%48,4%32,3%
abs. z roku 201988,9%61,1%22,2%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
AS, Architektura wnętrz (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
AS, Architektura wnętrz (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AS, Architektura wnętrz (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Architektura wnętrz - AS, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
jakakolwiek praca72,3%74,4%65,6%68,8%68,1%
umowa o pracę57,4%51,1%41,7%34,9%48,6%
samo­zatrudnienie4,5%25,0%15,6%17,7%20,4%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
AS, Architektura wnętrz (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
AS, Architektura wnętrz (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AS, Architektura wnętrz (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Architektura wnętrz - AS, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku1 669 zł2 212 zł2 000 zł1 625 zł2 052 zł
w II roku2 061 zł2 015 zł2 193 zł2 140 zł
w III roku2 334 zł2 527 zł2 504 zł
w IV roku2 508 zł2 949 zł
w V roku2 877 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
AS, Architektura wnętrz (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Architektura wnętrz - AS, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku1 885 zł2 212 zł2 272 zł2 352 zł2 243 zł
w II roku2 096 zł2 009 zł2 779 zł2 643 zł
w III roku2 441 zł2 524 zł3 278 zł
w IV roku2 414 zł2 949 zł
w V roku2 868 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
AS, Architektura wnętrz (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Architektura wnętrz - AS, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,440,550,470,350,39
w II roku0,520,460,480,44
w III roku0,560,550,51
w IV roku0,570,61
w V roku0,59
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
AS, Architektura wnętrz (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Polityka Prywatności