Kraków, Polska

Reżyseria

Magisterskie jednolite
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena wyróżniająca, data: 2015-02-19
inne oceny

Przykłady zawodów

Tworzy sztukę filmową, kieruje realizacją filmu fabularnego lub dokumentalnego, określając jego idee (temat), dokonując wyboru lub pisząc scenariusz, podejmuje decyzje artystyczno-techniczne, dotyczące doboru osób (autorów, aktorów, pracowników techniczno-organizacyjnych, doradców i konsultantów), angażowanych do zadań twórczych lub realizacyjnych, miejsca, czasu oraz wszelkich elementów materialnych niezbędnych do powstania filmu; zajmuje się twórczą inscenizacją idei filmu, przetworzeniem jej filmowymi środkami wyrazu w utwór artystyczny, zapisany na taśmie filmowej lub innych nośnikach.
Współtworzy sztukę teatralną, kieruje realizacją przedstawień teatralnych, określając ich idee (temat), dokonując wyboru tekstu lub pisząc scenariusz, podejmuje decyzje artystyczno-techniczne dotyczące doboru osób (autorów, aktorów), angażowanych do zadań scenicznych.
Wykonuje w sposób twórczy prace wchodzące w zakres reżyserii telewizyjnej, odpowiada za poziom artystyczny programów telewizyjnych, przede wszystkim teatralnych, zlecanych przez naczelne redakcje.

Dodatkowe informacje

Reżyseria - studia (jednolite) trwają przynajmniej 10 semestrów, ECTS≥300. Absolwent powinien posiadać wiedzę z zakresu historii i teorii teatru i dramatu, literaturoznawstwa, filmoznawstwa, historii sztuki i kultury oraz dysponować świadomością estetyczną i etyczną. Powinien posiadać wiedzę o technicznych i organizacyjnych aspektach pracy w teatrze i filmie oraz o podstawowych aspektach zarządzania instytucjami kultury. Powinien posiadać zdolność twórczego myślenia i umiejętności pracy w zespole. Powinien być przygotowany do podjęcia twórczej działalności jako reżyser w teatrze dramatycznym, muzycznym i lalkowym, w filmie, w telewizji, w przemyśle rozrywkowym oraz jako adaptator, scenarzysta i dramaturg. Powinien być przygotowany do podjęcia funkcji kierowniczych w instytucjach artystycznych.
Reżyseria - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent posiada wiedzę humanistyczną z zakresu historii i teorii filmu, kultury i sztuki oraz dysponować świadomością estetyczną i etyczną. Powinien posiadać wiedzę o: technicznych i technologicznych aspektach twórczości filmowej i telewizyjnej, sztuce operatorskiej, montażu, dźwięku, muzyce, scenografii filmowej oraz wiedzę z zakresu dramaturgii i scenariopisarstwa. Powinien posiadać umiejętności i doświadczenie niezbędne dla prowadzenia pracy z aktorem. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy między innymi w : pełnienia funkcji pomocniczych asystenta i drugiego reżysera na profesjonalnych planach filmowych; samodzielnej realizacji krótkich form filmowych; podjęcia pracy w telewizji i mediach; podjęcia pracy jako organizator i animator życia kulturalnego w placówkach oświatowych i instytucjach kultury oraz podjęcia pracy w szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).
Reżyseria
Reżyseria to programowanie, przedstawienie zaś to gotowy przekaz.
Autor: Zygmunt Hübner, Sztuka reżyserii
Polityka Prywatności