studiamagisterskie.info
Southampton, Wielka Brytania

Oceanografia

Oceanography

II stopnia
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
Kwalifikacje: MSc
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Master of Science (MSc)
 
Strona www uczelni: www.soton.ac.uk

Dodatkowe informacje

Oceanografia - studia (II st.) trwają przynajmniej 4 semestry, ECTS≥120. Absolwent studiów drugiego stopnia powinien posiadać rozszerzoną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę z zakresu nauk o morzu i funkcjonowaniu ekosystemów wodnych, w tym dotyczącą metodyki badań oceanograficznych oraz wykazać biegłość w wybranej specjalności. Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne rozwiązywanie zagadnień z zakresu problematyki oceanograficznej w ujęciu lokalnym, regionalnym, krajowym i globalnym – również w niestandardowych sytuacjach – a także umieć wydawać opinie na podstawie niekompletnych lub ograniczonych informacji z zachowaniem zasad prawnych, ekonomicznych i etycznych. Powinien umieć porozumiewać się w sprawach problematyki morskiej zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami, a także organizować pracę grupową i kierować pracą zespołów.
Oceanografia
Oceanografia (od greckiego Ωκεανός 'ocean' + γράφειν 'pisać', także oceanologia) – interdyscyplinarna nauka z pogranicza biologii, meteorologii, fizyki, geofizyki, zajmująca się badaniem zjawisk i procesów zachodzących w oceanach.
Polityka Prywatności