państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Zarządzanie – socjologia biznesu i mediów

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne
Opis kierunku na stronie uczelni: www.kozminski.edu.pl/socjologia2/
Strona www uczelni: www.kozminski.edu.pl, Rekrutacja»
Czas trwania:

4 semesty

ECTS:

120

Opis kierunku:

Dotychczas dostępne studia socjologiczne dawały studentom wiedzę teoretyczną z zakresu socjologii ogólnej i socjologii szczegółowych oraz wiedzę metodologiczną z zakresu metodologii normatywnej i opisowej, nie dawały natomiast umiejętności zastosowania jej do analizy realnych problemów świata społecznego. Ten program ponad to oferuje dogłębną wiedzę z zakresu szerzej rozumianych nauk społecznych oraz praktyczne kompetencje badawcze.

Ponadto absolwenci kierunku posiadają szerokie kompetencje biznesowe, w tym znajomość najważniejszych pojęć i koncepcji, a także najlepszych praktyk - w dziedzinie zarządzania strategicznego, projektowego, marketingowego i zarządzania zasobami ludzkimi.


Przykłady zawodów

Prowadzi badania w różnych subdyscyplinach socjologii (m.in. socjologii ogólnej, pracy, rodziny, prawa i patologii społecznej, oświaty i wychowania, kultury) oraz badania opinii społecznej i rynku, których przedmiotem jest struktura i funkcjonowanie wszelkich zbiorowości, grup społecznych, organizacji i instytucji, zjawiska i procesy obejmujące całą rzeczywistość społeczną, fakty społeczne, działania i zachowania ludzi, ich poglądy, postawy i przekonania, potrzeby, aspiracje i nastroje.

Dodatkowe informacje

Socjologia
Socjologia – nauka badająca w systematyczny sposób funkcjonowanie i zmiany społeczeństwa.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Socjologia
Socjologia nie jest tylko dyscypliną naukową, jest także formą samoświadomości społecznej. Bliższa jest sztuce niż naukom ścisłym. Określiłbym ją jako intelektualne sumienie społeczeństwa. Odwołując się do niego, możemy lepiej zrozumieć życie społeczne. Można mieć nadzieję, że kiedyś socjologia dopracuje się precyzyjniejszych metod wyrażania wiedzy o płynnych aspektach życia społecznego.
Autor: Piotr Sztompka
Socjologia
Socjologia jest jedyną gałęzią wiedzy, dla której praktycznym problemem do rozwiązania jest wyjaśnienie służące zrozumieniu.
Autor: Zygmunt Bauman, Socjologia, Warszawa 2001.
Polityka Prywatności