państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Czechy  
status uczelni  
Praga, Czechy

Geologia

Geologie

II stopnia
Język wykładowy: czeskiStudia w języku czeskim
Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.cuni.cz

Dodatkowe informacje

Geologia - studia (II st.) trwają przynajmniej 4 semestry, ECTS≥120. Absolwenci powinni umieć posługiwać się samodzielnie wiedzą geologiczną. Powinni posiadać umiejętności kierowania zespołami oraz wykazywania inicjatywy twórczej. Powinni być przygotowani do współpracy z przedstawicielami innych dyscyplin zajmujących się gospodarczym wykorzystaniem surowców mineralnych oraz ochroną i kształtowaniem środowiska. Powinni być przygotowani do pracy w administracji państwowej i samorządowej.
Geologia
Geologia (gr. gḗ ‘Ziemia’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’) – jedna z nauk o Ziemi, zajmuje się budową, własnościami i historią Ziemi oraz procesami zachodzącymi w jej wnętrzu i na jej powierzchni, dzięki którym ulega ona przeobrażeniom. W szerszym znaczeniu geologia dotyczy również innych planet skalistych.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności