Studia magisterskie jednolite

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Lublin, Polska

Prawo

Magisterskie jednolite
Język: polski
Grupa kierunków: prawne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Absolwent dysponuje umiejętnością posługiwania się wiedzą z zakresu poszczególnych dyscyplin prawa obowiązującego poszerzoną o teorię, historię i filozofię prawa oraz doktryn polityczno-prawnych, wiedzę z zakresu innych nauk społecznych, podstawową wiedzę ekonomiczną oraz wykazuje umiejętności wykorzystania ich w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Powinien mieć umiejętność tworzenia i projektowania tekstów prawnych i ich wykładni oraz zdolność dalszego specjalizowania się w dowolnej dziedzinie prawa polskiego lub obcego. Powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym koniecznym do wykonywania zawodu.

Absolwent studiów jest przygotowany do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych, a także do pełnienia funkcji we wszystkich instytucjach lub organizacjach publicznych i niepublicznych, wymagających posiadania wiedzy prawniczej oraz do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Absolwent posiada umiejętność komunikacji interpersonalnej oraz porozumiewania się w procesie podejmowania decyzji prawnych oraz występowania w roli negocjatora albo mediatora w sytuacjach, w których prawo obowiązujące wskazuje mediację jako zalecany sposób rozstrzygania sporów prawnych.

Ocena programowa PKA

Data: 2013-07-04
Ocena: pozytywna
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, iż wyjaśnienia i dodatkowe informacje zawarte w dokumentacji przekazanej przy piśmie Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z dnia 7 maja 2013 r. nie uzasadniają zmiany pozytywnej oceny sformułowanej w § 1 Uchwały Nr 95/2013 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie oceny programowej na kierunku ,,prawo” prowadzonym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na poziomie jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim.

Rektor podniósł, że Wydział Prawa i Administracji UMCS od wielu lat należy do ścisłej czołówki polskich, uniwersyteckich wydziałów prawa. Potwierdzeniem tej elitarnej pozycji Wydziału Prawa i Administracji w polskim, akademickim środowisku prawniczym jest jego miejsce w licznych rankingach wydziałów prawa oraz jakości kształcenia na studiach prawniczych prowadzonych od lat 90. ubiegłego wieku. W rankingach tych Wydział i prowadzone na nim studia prawnicze lokują się z reguły w pierwszej piątce najlepszych polskich wydziałów prawa. Wydział osiąga też od lat spektakularne sukcesy w rozwoju kadry akademickiej, w badaniach naukowych i współpracy międzynarodowej. Wnioskodawca podkreślił, że Wydział Prawa i Administracji UMCS był jednym z pierwszych wydziałów prawa, które wdrożyły system ECTS (w roku akad. 2002/2003) oraz uruchomiły uniwersytecką klinikę prawa (w 2002 r.). Sukcesy te, zdaniem Wnioskodawcy, świadczą o wyróżniającej jakości kształcenia na studiach prawniczych, której obiektywnym miernikiem w skali ogólnopolskiej jest miejsce absolwentów studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w rankingu tzw. zdawalności na aplikacje prawnicze w roku 2012 (piąta pozycja w rankingu uśrednionym, trzecia pozycja w rankingu zdawalności obejmującym absolwentów z oceną bardzo dobrą i dobrą plus na dyplomie ukończenia studiów). Rektor zwrócił także uwagę, iż w Raporcie Zespołu Oceniającego zawarto bardzo pozytywne opinie o ponadstandardowej jakości wielu elementów procesu kształcenia na kierunku „prawo” prowadzonym na Wydziale Prawa i Administracji UMCS, zdaniem Wnioskodawcy, w pełni porównywalnej z jakością kształcenia na najlepszych uniwersyteckich wydziałach prawa oraz w uczelniach niepublicznych prowadzących studia prawnicze w Polsce (w tym tych, które uzyskały w ostatnim okresie ocenę wyróżniającą, jak Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu w Białymstoku czy Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie).

Odnosząc się do powyższego uzasadnienia wniosku należy stwierdzić, iż wszystkie podniesione przez Rektora okoliczności były już znane i brane pod uwagę przez zespół wizytujący, Zespół działający w ramach obszaru nauk społecznych i prawnych w zakresie nauk społecznych i prawnych oraz przez Prezydium PKA, bowiem nawiązują do ustaleń raportu powizytacyjnego, które niejednokrotnie podkreślały wysoką jakości kształcenia na kierunku.
Prawo - studia (jednolite) trwają przynajmniej 10 semestrów, ECTS≥300. Absolwent studiów posiada umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu dogmatycznych dyscyplin prawa oraz teorii i filozofii prawa, a także wiedzę specjalistyczną z zakresu nauk społecznych i ekonomicznych. Posiada umiejętności korzystania z wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Posiada umiejętności rozumienia tekstów prawnych, posługiwania się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania przepisów.
Prawo
Prawo, a ściślej prawo w ujęciu przedmiotowym – system norm prawnych, czyli ogólnych, abstrakcyjnych i jednoznacznych dyrektyw postępowania, które powstały w związku z istnieniem i funkcjonowaniem państwa lub innego uporządkowanego organizmu społecznego, ustanowionych lub uznanych przez właściwe organy władzy odpowiednio publicznej lub społecznej i przez te organy stosowanych, w tym z użyciem przymusu.
Prawo
Prawo zazwyczaj mija się ze sprawiedliwością.
Autor: zespół Włochaty
Prawo
Nie chodzi o to, że Latynoamerykanie mają zakodowaną w genach anarchię. Raczej zawsze wyczuwali, iż prawa nie są po to, aby zagwarantować im sprawiedliwość, ale by chronić interesy mniejszości. W ich rozumieniu prawo to zasłona dymna, za którą przeprowadzane są różne ciemne interesy, aby klasy rządzące lub uprzywilejowane mogły się wzbogacić. To powoduje pogardliwy stosunek do prawa.
Autor: Mario Vargas Llosa
Prawo
Lampą jest nakaz, a światłem Prawo.
Źródło: Biblia Tysiąclecia, Prz 6:23
Polityka Prywatności