Studia magisterskie jednolite

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Analityka medyczna

Magisterskie jednolite
Język: polski
Grupa kierunków: medycyna, zdrowie
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

Studia trwają 5 lat tj. 10 semestrów. Łączna liczba godzin wynosi 3880; w tym 480 godzin praktyk. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System), jaką otrzymuje osoba rozpoczynająca studia wynosi 314.

Sylwetka absolwenta:
Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu nauk medycznych, biologicznych, biochemicznych i społecznych oraz specjalistyczną w zakresie medycyny laboratoryjnej. Jest przygotowany do profesjonalnego wykonywania diagnostyki laboratoryjnej, zgodnie z wymogami dobrej praktyki laboratoryjnej oraz zasadami etyki zawodowej. Zdobyte kwalifikacje pozwolą osobie, która ukończyła studia, zatrudnić się przede wszystkim w: medycznych laboratoriach diagnostycznych, zakładach prowadzących badania kliniczne, instytutach i ośrodkach naukowo-badawczych oraz jednostkach kontrolno-pomiarowych.
Analityka medyczna - studia (jednolite) trwają przynajmniej 10 semestrów, ECTS≥300. Absolwenci posiadają podstawową wiedzę z zakresu nauk medycznych, biologicznych, biochemicznych i społecznych oraz zaawansowaną – w zakresie medycyny laboratoryjnej. Absolwenci są przygotowani do profesjonalnej diagnostyki laboratoryjnej, zgodnie z wymogami dobrej praktyki laboratoryjnej oraz zasadami etyki zawodowej w zakresie: chemii i biochemii klinicznej, hematologii laboratoryjnej, analityki ogólnej, cytologii klinicznej, mikrobiologii, diagnostyki parazytologicznej, serologii, transfuzjologii, biologii molekularnej, genetyki medycznej, immunologii, immunopatologii oraz toksykologii.
Polityka Prywatności