studiamagisterskie.info
Warszawa, Polska

Analityka medyczna

Magisterskie jednolite
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2020-10-08
inne oceny
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

Studia trwają 5 lat tj. 10 semestrów.

Sylwetka absolwenta:
Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu nauk medycznych, biologicznych, biochemicznych i społecznych oraz specjalistyczną w zakresie medycyny laboratoryjnej. Jest przygotowany do profesjonalnego wykonywania diagnostyki laboratoryjnej, zgodnie z wymogami dobrej praktyki laboratoryjnej oraz zasadami etyki zawodowej. Zdobyte kwalifikacje pozwolą osobie, która ukończyła studia, zatrudnić się przede wszystkim w: medycznych laboratoriach diagnostycznych, zakładach prowadzących badania kliniczne, instytutach i ośrodkach naukowo-badawczych oraz jednostkach kontrolno-pomiarowych.

Przykłady zawodów

Kształci w zakresie nauk medycznych na poziomie wyższym, prowadzi badania naukowe, opracowuje teorie, koncepcje i metody działania; przygotowuje podręczniki akademickie i publikuje wyniki badań; uczestniczy w organizacji kształcenia i badań naukowych.

Dodatkowe informacje

Analityka medyczna - studia (jednolite) trwają przynajmniej 10 semestrów, ECTS≥300. Absolwenci posiadają podstawową wiedzę z zakresu nauk medycznych, biologicznych, biochemicznych i społecznych oraz zaawansowaną – w zakresie medycyny laboratoryjnej. Absolwenci są przygotowani do profesjonalnej diagnostyki laboratoryjnej, zgodnie z wymogami dobrej praktyki laboratoryjnej oraz zasadami etyki zawodowej w zakresie: chemii i biochemii klinicznej, hematologii laboratoryjnej, analityki ogólnej, cytologii klinicznej, mikrobiologii, diagnostyki parazytologicznej, serologii, transfuzjologii, biologii molekularnej, genetyki medycznej, immunologii, immunopatologii oraz toksykologii.
Polityka Prywatności