Warszawa, Polska

Fizjoterapia

Magisterskie jednolite
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2009-07-02
inne oceny
II Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii

Studia prowadzone w języku polskim.

Jednolite studia magisterskie na kierunku fizjoterapia trwają 5 lat tj. 10 semestrów.

Fizjoterapia jest to kierunek dla ludzi aktywnych, lubiących pracę z ludźmi. Od dobrego fizjoterapeuty wymaga się odpowiedzialności, kreatywności, szybkich i trafnych decyzji oraz co najważniejsze - cierpliwości, zrozumienia chorej osoby oraz chęci niesienia pomocy. Fizjoterapeuta powinien być otwarty, łatwo nawiązywać kontakt z pacjentem i jego środowiskiem oraz posiadać predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi.

Studia na kierunku Fizjoterapia mają charakter studiów zawodowych i podczas zajęć praktycznych studenci uczą się stosowania różnych technik i metod fizjoterapeutycznych na sobie nawzajem. Podejmując zatem decyzję o studiowaniu na kierunku Fizjoterapia, należy mieć na uwadze konieczność udostępniania podczas zajęć zawodowych własnego ciała w wyżej opisanych celach.

Sylwetka absolwenta:
Absolwent uzyskuje przygotowanie do pracy w: publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, specjalistycznych ośrodkach szkoleniowo-rehabilitacyjnych, uzdrowiskach, zakładach przyrodoleczniczych i sanatoriach rehabilitacyjnych, hospicjach i domach opieki, poradniach i zakładach pracy chronionej, ośrodkach sportowych oraz przychodniach sportowo-lekarskich, gabinetach masażu, odnowy biologicznej, Spa Wellness, jednostkach badawczych, szkolnictwie wyższym, jednostkach administracji państwowej i samorządowej, na stanowiskach związanych z przygotowaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej.

Przykłady zawodów

Bada i leczy lub nadzoruje leczenie pacjentów z zaburzeniami neuromięśniowymi, mięśniowo-szkieletowymi oraz sercowo-naczyniowymi i oddechowymi,klasyfikując pacjentów do leczenia fizjoterapeutycznego. Stosuje leczenie czynnościowe i fizykalne; podejmuje działania profilaktyczne dla zapobiegania, leczenia lub zmniejszenia objawów, zarówno chorób somatycznych, jak i psychicznych.
Planuje, przeprowadza i kontroluje efektywność procesu rehabilitacji medycznej; ocenia stan osoby poddawanej zabiegom fizjoterapeutycznym oraz wykonuje badania niezbędne do programowania fizjoterapii; wydaje opinie i orzeczenia dotyczące stanu zdrowia osób poddawanym fizjoterapii oraz jej przebiegu.

Dodatkowe informacje

Fizjoterapia - Od 1 października 2017 studia na kierunku fizjoterapia są możliwe tylko jako studia magisterskie jednolite. Jednak w roku 2017 na niektórych uczelniach była możliwość rozpoczęcia tego kierunku po raz ostatni na studiach I stopnia licencjackich - wówczas rok akademicki rozpoczął się przed 1 października 2017. Tutaj trzeba zwrócić uwagę, że studia II stopnia na kierunku fizjoterapia ostatecznie znikną w 2022 roku, więc najpóźniej można je rozpocząć w 2020 roku. Studia jednolite magisterskie obejmują co najmniej 300 punktów ECTS, w tym co najmniej 160 punktów ECTS w zakresie fizjoterapii oraz obejmują 6-miesięczną praktykę zawodową. Kończąc studia uzyskuje się tytuł zawodowy magistra, po którym należy zdać Państwowy Egzamin Fizjoterapeutyczny z wynikiem pozytywnym. Więcej informacji »
Fizjoterapia
Fizjoterapia (ang. physical therapy, physiotherapy, PT) jest pojęciem nierozerwalnie związanym z "rehabilitacją medyczną". Przez fizjoterapię rozumie się zespół metod leczniczych wykorzystujących zjawisko reaktywności organizmu na bodźce. Specjalistami z zakresu stosowania fizjoterapii są fizjoterapeuci.
Polityka Prywatności