studiamagisterskie.info
Warszawa, Polska

Prawo

Magisterskie jednolite
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: prawnicze
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2023-09-07
inne oceny
Opis kierunku na stronie UŁa:
rekrutacja.lazarski.pl/oferta/studia/prawo/

Przykłady zawodów

Świadczy pomoc prawną poprzez obronę klienta w postępowaniu karnym albo reprezentuje klienta w postępowaniu przed sądem w sprawach cywilnych, z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa drogowego, lub przed innymi organami (np. administracji państwowej, samorządowymi).
Pod kontrolą sądu wykonuje czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych.
Kształci w zakresie nauk prawnych na poziomie wyższym na różnych rodzajach studiów; przygotowuje książki i skrypty do prowadzonych wykładów i ćwiczeń; przeprowadza badania naukowe na temat problemów prawnych; opracowuje ekspertyzy i publikacje, koncepcje nowych uregulowań prawnych; rozwija interpretację prawną obowiązujących przepisów, udziela konsultacji; w zależności od posiadanego stopnia naukowego sprawuje opiekę na młodszymi pracownikami naukowymi oraz studentami wyższych lat i doktorantami; bierze udział w życiu naukowym uczelni, towarzystw naukowych oraz występuje z referatami na kongresach i konferencjach naukowych.
Jako osoba zaufania publicznego dokonuje czynności notarialnych, czyli czynności, którym strony są zobowiązane lub pragną nadać formę notarialną; czuwa nad przestrzeganiem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób.
Strzeże praworządności oraz czuwa nad ściganiem osób winnych popełnienia przestępstw.
Wykonuje obsługę prawną jednostek organizacyjnych, w tym podmiotów gospodarczych, ze starannością wynikającą z wiedzy prawniczej oraz etyki zawodowej, udzielając porad i przygotowując opinie prawne, występując jako pełnomocnik stron w postępowaniu cywilnym lub administracyjnym.
Radca Prokuratorii Generalnej – prawnik zatrudniony w Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej wykonujący czynności procesowe. Radców Prokuratorii Generalnej mianuje Prezes Prokuratorii Generalnej.
Prowadzi postępowanie sądowe w sprawach związanych z prowadzeniem ksiąg wieczystych i rejestrów sądowych; sprawdza warunki formalne pism wszczynających postępowanie dowodowe; wyznacza posiedzenia rozpatrujące wnioski o wpis w postępowaniu wieczystoksięgowym i rejestrowym; wydaje postanowienia o wpisie bądź odmowie dokonania wpisu; dokonuje wpisu w księgach wieczystych i rejestrach sądowych.
Rzecznik patentowy świadczy pomoc prawną i techniczną w sprawach własności przemysłowej osobom fizycznym, prawnym i podmiotom nieposiadającym osobowości prawnej.
Prowadzi i rozstrzyga sprawy sądowe, wymierza sprawiedliwość bezstronnie według swego sumienia (przekonania) i zgodnie z przepisami prawa (z reguły z udziałem ławników albo sędziów zawodowych); rozstrzyga: w sądach powszechnych - sprawy z zakresu prawa karnego, cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w sądach wojskowych - sprawy karne dotyczące w zasadzie żołnierzy, a w sądzie administracyjnym - sprawy ze skarg na decyzje administracyjne.
Opis kierunku na stronie UŁa:
rekrutacja.lazarski.pl/oferta/studia/prawo/

Dodatkowe informacje

Prawo - studia (jednolite) trwają przynajmniej 10 semestrów, ECTS≥300. Absolwent studiów posiada umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu dogmatycznych dyscyplin prawa oraz teorii i filozofii prawa, a także wiedzę specjalistyczną z zakresu nauk społecznych i ekonomicznych. Posiada umiejętności korzystania z wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Posiada umiejętności rozumienia tekstów prawnych, posługiwania się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania przepisów.
Prawo
Prawo, a ściślej prawo w ujęciu przedmiotowym – system norm prawnych, czyli ogólnych, abstrakcyjnych i jednoznacznych dyrektyw postępowania, które powstały w związku z istnieniem i funkcjonowaniem państwa lub innego uporządkowanego organizmu społecznego, ustanowionych lub uznanych przez właściwe organy władzy odpowiednio publicznej lub społecznej i przez te organy stosowanych, w tym z użyciem przymusu.
Prawo
Żaden kraj nie może być dobrze rządzony, dopóki wszyscy jego obywatele nie będą pamiętać, że oni są strażnikami prawa.
Autor: Mark Twain
Prawo
Nie chodzi o to, że Latynoamerykanie mają zakodowaną w genach anarchię. Raczej zawsze wyczuwali, iż prawa nie są po to, aby zagwarantować im sprawiedliwość, ale by chronić interesy mniejszości. W ich rozumieniu prawo to zasłona dymna, za którą przeprowadzane są różne ciemne interesy, aby klasy rządzące lub uprzywilejowane mogły się wzbogacić. To powoduje pogardliwy stosunek do prawa.
Autor: Mario Vargas Llosa
Prawo
Lampą jest nakaz, a światłem Prawo.
Źródło: Biblia Tysiąclecia, Prz 6:23
Opis kierunku na stronie UŁa:
rekrutacja.lazarski.pl/oferta/studia/prawo/

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Prawo - UŁa, studia jednolite magisterskie
liczba absolwentów
rok 2014205
rok 2015237
rok 2016208
rok 2017246
rok 2018164
rok 2019166
rok 2020163
rok 2021146
rok 2022131
Liczba absolwentów
UŁa, Prawo (jm)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.
Opis kierunku na stronie UŁa:
rekrutacja.lazarski.pl/oferta/studia/prawo/

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Prawo - UŁa, studia jednolite magisterskie
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 20155,9%
absolwenci z roku 20168,6%
absolwenci z roku 201710,4%
absolwenci z roku 201812,2%
absolwenci z roku 20198,4%
absolwenci z roku 20209,2%
absolwenci z roku 202112,3%
absolwenci z roku 20226,9%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UŁa, Prawo (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu
Opis kierunku na stronie UŁa:
rekrutacja.lazarski.pl/oferta/studia/prawo/

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Prawo - UŁa, studia jednolite magisterskie
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku11,6%7,6%8,3%4,6%3,9%5,2%3,3%3,6%5,1%
w II roku8,4%5,9%5,7%3,3%3,8%4,7%3,5%2,3%
w III roku4,6%6,0%5,5%3,5%4,7%4,3%3,1%
w IV roku3,1%4,0%4,1%3,4%2,4%2,1%
w V roku1,5%2,9%5,6%2,1%1,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UŁa, Prawo (jm)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UŁa, Prawo (jm)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Prawo - UŁa, studia jednolite magisterskie
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku1,561,091,300,720,721,520,860,891,44
w II roku1,381,121,260,751,281,630,940,45
w III roku0,991,351,560,871,201,430,71
w IV roku0,590,940,900,850,720,70
w V roku0,370,551,480,870,23
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UŁa, Prawo (jm)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UŁa, Prawo (jm)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
Opis kierunku na stronie UŁa:
rekrutacja.lazarski.pl/oferta/studia/prawo/

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Prawo - UŁa, studia jednolite magisterskie
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20143,869,23
absolwenci z roku 20153,907,47
absolwenci z roku 20166,289,84
absolwenci z roku 20173,036,92
absolwenci z roku 20182,926,99
absolwenci z roku 20193,506,31
absolwenci z roku 20202,405,13
absolwenci z roku 20212,293,02
absolwenci z roku 20222,123,19
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UŁa, Prawo (jm)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UŁa, Prawo (jm)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Prawo - UŁa, studia jednolite magisterskie
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201489,8%63,9%12,7%
abs. z roku 201587,4%70,0%13,9%
abs. z roku 201685,1%64,4%11,6%
abs. z roku 201790,4%72,2%11,6%
abs. z roku 201890,2%73,2%14,1%
abs. z roku 201983,1%63,8%14,5%
abs. z roku 202087,8%65,0%16,5%
abs. z roku 202191,1%75,4%17,1%
abs. z roku 202287,8%69,4%15,3%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UŁa, Prawo (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UŁa, Prawo (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UŁa, Prawo (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Prawo - UŁa, studia jednolite magisterskie
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca69,9%71,2%65,4%75,0%75,8%72,4%74,3%77,6%74,8%
umowa o pracę46,7%53,4%47,6%56,6%58,4%55,0%53,0%62,3%58,1%
samo­zatrudnienie9,2%11,7%7,4%7,6%9,8%11,3%12,9%10,7%9,6%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UŁa, Prawo (jm)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UŁa, Prawo (jm)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UŁa, Prawo (jm)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Opis kierunku na stronie UŁa:
rekrutacja.lazarski.pl/oferta/studia/prawo/

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Prawo - UŁa, studia jednolite magisterskie
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 738 zł3 152 zł3 053 zł3 825 zł4 218 zł4 375 zł4 535 zł5 983 zł6 295 zł
w II roku3 235 zł3 693 zł3 702 zł4 445 zł5 353 zł4 735 zł5 758 zł8 162 zł
w III roku3 624 zł4 317 zł4 497 zł5 006 zł5 825 zł5 795 zł6 656 zł
w IV roku4 366 zł4 854 zł5 017 zł5 797 zł6 662 zł6 429 zł
w V roku5 098 zł5 423 zł5 479 zł6 544 zł7 622 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UŁa, Prawo (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UŁa, Prawo (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Prawo - UŁa, studia jednolite magisterskie
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku3 108 zł3 354 zł3 374 zł4 047 zł4 561 zł4 688 zł4 889 zł6 159 zł6 868 zł
w II roku3 437 zł3 824 zł3 965 zł4 621 zł5 388 zł5 001 zł6 034 zł8 274 zł
w III roku3 829 zł4 454 zł4 690 zł5 184 zł5 813 zł5 970 zł6 657 zł
w IV roku4 380 zł4 944 zł5 195 zł5 979 zł6 525 zł6 760 zł
w V roku4 965 zł5 514 zł5 836 zł6 786 zł7 280 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UŁa, Prawo (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UŁa, Prawo (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Prawo - UŁa, studia jednolite magisterskie
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,630,720,660,760,770,750,730,920,84
w II roku0,720,800,750,820,910,760,841,11
w III roku0,770,880,860,870,930,850,87
w IV roku0,870,920,900,940,960,86
w V roku0,940,960,910,950,98
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UŁa, Prawo (jm)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UŁa, Prawo (jm)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Opis kierunku na stronie UŁa:
rekrutacja.lazarski.pl/oferta/studia/prawo/

Kontakt:

ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa
tel. (22) 54 35 555 / 501 513 037 680

Dlaczego Łazarski

Zniżki i stypendiaPolityka Prywatności