Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Gdańsk, Polska

Zarządzanie

II stopnia
Język: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.wsb.pl/gdansk

Dlaczego warto wybrać kierunek Zarządzanie w WSB

  • Microsoft dla kierunków biznesowych - platforma Microsoft Dynamics zapewnia studentom szeroką gamę praktycznych zagadnień z zakresu procesów gospodarczych, w tym zarządzania relacjami z klientami.
  • Forum Praktyki Gospodarczej - dzięki niemu będziesz mógł nawiązać współpracę z przedstawicielami świata biznesu, uczestniczyć w bezpłatnych seminariach i debatach.

Ocena programowa PKA

Data: 2018-01-25
Ocena: pozytywna
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, iż Wydział Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku spełnia wymagania kadrowe, programowe, w tym dotyczące osiąganych efektów kształcenia, oraz organizacyjne do prowadzenia na kierunku zarządzanie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym.

Poziom prowadzonego kształcenia odpowiada przyjętym kryteriom jakościowym w stopniu pozwalającym na wydanie oceny pozytywnej.

Spośród przyjętych przez Polską Komisję Akredytacyjną ośmiu kryteriów jakościowych oceny programowej, kryterium współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w procesie kształcenia otrzymało ocenę „wyróżniająco”. Pozostałe kryteria uzyskały ocenę „w pełni”.
Zarządzanie - studia (II st.) trwają przynajmniej 4 semestry, ECTS≥120. Absolwent powinien posiadać wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji (przedsiębiorstw, struktur bezpieczeństwa państwa, instytucji publicznych) oraz sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania tych problemów. Absolwent powinien posiadać umiejętności: krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów zarządzania w różnej skali, oceny wpływu otoczenia na te zjawiska (procesy) oraz przygotowania i podejmowania decyzji zarządczych, zwłaszcza strategicznych.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności