studiamagisterskie.info
Lublin, Polska

Grafika

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2010-12-09
inne oceny
Studia II stopnia na stronie UMCS:
rekrutacja.umcs.pl/studia-ii-stopnia/

Przykłady zawodów

Projektuje i tworzy różnego rodzaju artystyczne kompozycje plastyczne (ryciny) za pomocą rycia rylcem w metalu, drewnie, gipsie, kamieniu, stosując różne techniki graficzne: druk wypukły, druk płaski, druk wklęsły, w celu ich reprodukcji na papierze lub tkaninie; wykonuje grafikę użytkową: plakat, ilustrację do tekstu, reklamę itp., stosując wiele technik plastycznych oraz grafikę komputerową.

Dodatkowe informacje

Grafika - studia (II st.) trwają przynajmniej 4 semestry, ECTS≥120. Absolwent powinien posiadać gruntowną wiedzę z zakresu sztuk pięknych oraz projektowych w obszarze grafiki, pozwalającą na podejmowanie samodzielnych twórczych działań. Absolwent powinien posiadać poszerzoną wiedzę dotyczącą funkcji historii sztuki w kulturze i społeczeństwie. Powinien umieć analizować zjawiska sztuki w ujęciu historycznym i współczesnym. Powinien być przygotowany do posługiwania się tradycyjnymi i nowoczesnymi środkami przekazu artystycznego. Powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie warsztatu i technologii graficznych. Powinien być przygotowany do samodzielnej pracy artystycznej i projektowej oraz pracy w: wydawnictwach; telewizji; agencjach graficznych; galeriach sztuki; instytucjach wystawienniczych; instytucjach kulturalno-oświatowych oraz szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).
Grafika
Grafika – jeden z podstawowych obok malarstwa i rzeźby działów sztuk plastycznych. Obejmuje techniki pozwalające na powielanie rysunku na papierze lub tkaninie z uprzednio przygotowanej formy.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Grafika - UMCS, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 201419
rok 201530
rok 201619
rok 201912
rok 202111
Liczba absolwentów
UMCS, Grafika (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Grafika - UMCS, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201516,7%
absolwenci z roku 20165,3%
absolwenci z roku 20198,3%
absolwenci z roku 20210,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UMCS, Grafika (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Grafika - UMCS, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2019
abs.
2021
w I roku28,1%26,4%18,9%23,6%18,2%
w II roku20,6%6,1%8,3%24,3%
w III roku8,3%3,6%6,1%19,4%
w IV roku2,6%1,4%5,3%
w V roku4,8%2,5%3,5%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UMCS, Grafika (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Grafika - UMCS, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2019
abs.
2021
w I roku2,772,821,644,282,15
w II roku2,470,610,653,90
w III roku1,110,530,813,36
w IV roku0,430,150,45
w V roku0,800,310,43
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UMCS, Grafika (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Grafika - UMCS, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201416,5726,45
absolwenci z roku 20159,3314,15
absolwenci z roku 20167,0813,30
absolwenci z roku 20199,719,00
absolwenci z roku 20214,407,00
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UMCS, Grafika (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UMCS, Grafika (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Grafika - UMCS, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201426,3%15,8%10,5%
abs. z roku 201566,7%40,0%6,7%
abs. z roku 201657,9%31,6%10,5%
abs. z roku 201941,7%41,7%0,0%
abs. z roku 202136,4%27,3%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UMCS, Grafika (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UMCS, Grafika (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMCS, Grafika (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Grafika - UMCS, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2019
abs.
2021
jakakolwiek praca16,7%38,1%33,8%26,4%25,8%
umowa o pracę7,5%18,6%14,9%26,4%13,6%
samo­zatrudnienie9,2%3,9%4,8%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UMCS, Grafika (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UMCS, Grafika (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMCS, Grafika (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Grafika - UMCS, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2019
absolwenci
2021
w I roku2 442 zł1 357 zł1 280 zł1 961 zł1 588 zł
w II roku1 056 zł1 909 zł2 319 zł2 283 zł
w III roku1 403 zł1 817 zł2 270 zł2 478 zł
w IV roku2 711 zł2 645 zł2 783 zł
w V roku3 222 zł2 695 zł2 702 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UMCS, Grafika (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Grafika - UMCS, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2019
absolwenci
2021
w I roku2 442 zł1 783 zł1 915 zł1 961 zł2 060 zł
w II roku1 947 zł2 287 zł2 377 zł2 730 zł
w III roku2 243 zł2 149 zł2 501 zł2 319 zł
w IV roku3 452 zł3 322 zł2 891 zł
w V roku3 580 zł3 364 zł3 372 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UMCS, Grafika (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Grafika - UMCS, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2019
abs.
2021
w I roku0,660,370,340,370,29
w II roku0,250,500,570,41
w III roku0,330,460,520,41
w IV roku0,530,600,59
w V roku0,600,540,55
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UMCS, Grafika (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Kontakt:

pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5
20-031 Lublin
Biuro Rekrutacji:
tel. +48 (81) 537 58 70,
+48 (81) 537 58 80


Polityka Prywatności