Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Lublin, Polska

Filologia polska

II stopnia
Język: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Absolwent studiów drugiego stopnia posiada szerokie wykształcenie humanistyczne oraz gruntowną wiedzę i umiejętności z zakresu filologii polskiej – nauki o języku i literaturze, pozwalające rozumieć i badać zjawiska oraz procesy literackie, językowe i kulturowe przeszłości i współczesności. Ma on pogłębioną wiedzę i umiejętności w zakresie przedmiotów specjalnościowych oraz w wybranym zakresie zagadnień literatury, języka i kultury, związanych z tematem pracy magisterskiej.

Ocena programowa PKA

Data: 2016-06-02
Ocena: pozytywna
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, iż Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Marii Curie– Skłodowskiej w Lublinie spełnia wymagania kadrowe, programowe, w tym dotyczące osiąganych efektów kształcenia, oraz organizacyjne do prowadzenia na kierunku „filologia polska” studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Poziom prowadzonego kształcenia odpowiada przyjętym kryteriom jakościowym w stopniu pozwalającym na wydanie oceny pozytywnej.

Spośród sześciu przyjętych przez Polską Komisję Akredytacyjną kryteriów jakościowych pięć uzyskało ocenę ,,w pełni”, tj. kryteria: jednostka sformułowała koncepcję kształcenia i realizuje na ocenianym kierunku studiów program kształcenia umożliwiający osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia; liczba i jakość kadry naukowo-dydaktycznej oraz prowadzone w jednostce badania naukowe zapewniają realizację programu kształcenia na ocenianym kierunku oraz osiągnięcie przez studentów zakładanych efektów kształcenia; jednostka dysponuje infrastrukturą dydaktyczną i naukową umożliwiającą realizację programu kształcenia o profilu ogólnoakademickim i osiągnięcie przez studentów zakładanych efektów kształcenia, a także prowadzenie badań naukowych; jednostka zapewnia studentom wsparcie w procesie uczenia się, prowadzenia badań i wchodzenia na rynek pracy; w jednostce działa skuteczny wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia zorientowany na ocenę realizacji efektów kształcenia i doskonalenie programu kształcenia oraz podniesienie jakości na ocenianym kierunku studiów. Kryterium odnoszące się do współpracy z otoczeniem społecznym, gospodarczym lub kulturalnym w procesie kształcenia otrzymało ocenę „wyróżniająco”.
Filologia polska - studia (II st.) trwają przynajmniej 4 semestry, ECTS≥120. Absolwent nabywa wszechstronne wykształcenie humanistyczne i gruntowną wiedzę z zakresu filologii polskiej pozwalające rozumieć i badać zjawiska i procesy literackie, językowe i kulturowe przeszłości i współczesności. Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne rozwiązywanie problemów zawodowych.
Filologia
Filologia – nauka humanistyczna, badająca język i literaturę kręgu cywilizacyjnego lub narodu. Głównym przedmiotem jej badań jest tekst, a celem – jego komentarz i interpretacja.
Polityka Prywatności