Kraków, Polska

Edytorstwo

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Opis kierunku na stronie UJ:
studia.uj.edu.pl/kierunki/wpol/edytorstwo
Studia II stopnia na stronie UJ:
studia.uj.edu.pl/kierunki
Program studiów obejmuje przed­mioty z teorii literatury i teorii języka przewidziane dla wszystkich specjalności na studiach drugiego stopnia na kierunku filologia polska. Do tego dołączono kursy specjalistyczne: tekstologię, językowe podstawy edytorstwa, warsztat edytora, rynek książki i nowoczesne technologie wydawnicze. Seminarium magisterskie pozwala uczestnikom praktycznie zastosować umiejętności wydawcy naukowego; najczęściej prace magisterskie polegają na opracowaniu edycji tekstów. Podczas dwuletnich studiów przewidziano udział w jednym wykładzie monograficznym i dwu opcjach.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Edytorstwo - UJ, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 201519
rok 201622
rok 201739
rok 201822
rok 201928
Liczba absolwentów
UJ, Edytorstwo (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2019.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Edytorstwo - UJ, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201542,1%
absolwenci z roku 201631,8%
absolwenci z roku 201728,2%
absolwenci z roku 201840,9%
absolwenci z roku 201953,6%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UJ, Edytorstwo (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Edytorstwo - UJ, studia II stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,0%11,4%5,8%1,9%1,8%
w II roku0,0%4,5%2,4%1,9%
w III roku0,9%1,1%4,3%
w IV roku0,0%0,0%
w V roku1,8%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UJ, Edytorstwo (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
UJ, Edytorstwo (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Edytorstwo - UJ, studia II stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,001,910,730,210,67
w II roku0,001,430,310,56
w III roku0,170,111,43
w IV roku0,000,00
w V roku0,50
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UJ, Edytorstwo (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
UJ, Edytorstwo (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Edytorstwo - UJ, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20157,3715,11
absolwenci z roku 20166,0910,50
absolwenci z roku 20174,545,64
absolwenci z roku 20185,148,10
absolwenci z roku 20192,222,15
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UJ, Edytorstwo (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UJ, Edytorstwo (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Edytorstwo - UJ, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201584,2%63,2%0,0%
abs. z roku 201686,4%54,5%13,6%
abs. z roku 201789,7%76,9%12,8%
abs. z roku 201886,4%63,6%4,5%
abs. z roku 201982,1%71,4%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UJ, Edytorstwo (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UJ, Edytorstwo (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UJ, Edytorstwo (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Edytorstwo - UJ, studia II stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
jakakolwiek praca56,6%57,2%75,2%59,1%64,3%
umowa o pracę34,6%40,2%60,7%44,3%56,2%
samo­zatrudnienie0,0%4,9%4,9%1,1%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UJ, Edytorstwo (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UJ, Edytorstwo (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UJ, Edytorstwo (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Edytorstwo - UJ, studia II stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku2 252 zł2 378 zł2 666 zł2 459 zł3 383 zł
w II roku3 033 zł2 912 zł3 833 zł3 242 zł
w III roku2 969 zł2 758 zł4 150 zł
w IV roku3 779 zł3 567 zł
w V roku4 594 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UJ, Edytorstwo (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku ze wszystkich źródeł
UJ, Edytorstwo (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Edytorstwo - UJ, studia II stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku2 377 zł2 631 zł2 943 zł3 039 zł3 501 zł
w II roku2 900 zł3 245 zł3 668 zł3 341 zł
w III roku3 256 zł3 009 zł4 033 zł
w IV roku3 717 zł3 626 zł
w V roku4 543 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UJ, Edytorstwo (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku z umowy o pracę
UJ, Edytorstwo (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Edytorstwo - UJ, studia II stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,570,580,590,480,64
w II roku0,720,650,810,58
w III roku0,660,560,81
w IV roku0,750,67
w V roku0,84
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UJ, Edytorstwo (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2015 roku
UJ, Edytorstwo (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.
Polityka Prywatności