Kraków, Polska

Etnologia i antropologia kulturowa

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Studia II stopnia na stronie UJ:
studia.uj.edu.pl/kierunki
Studia drugiego stopnia magisterskie kształcą absolwenta o specjalistycznej wiedzy etnologiczno-antropologicznej, zorientowanego w naukach humanistyczno-społecznych, przygotowanego teoretycznie i metodologicznie do etnograficznej pracy terenowej, który umie samodzielnie podjąć i zrealizować własne projekty badawcze. Posiada teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy w muzeach, skansenach, instytucjach kulturalno-oświatowych, w odpowiedniej administracji, w centrach badania opinii publicznej, reklamie, do pracy z imigrantami i uchodźcami, a po studiach także do pracy w szkołach wyższych, instytucjach naukowych.

Przykłady zawodów

Bada zmienność cech biologicznych człowieka w czasie i w przestrzeni oraz wpływ, jaki na ową zmienność wywierają czynniki genetyczne, środowiska naturalnego i społeczno-kulturowego.

Dodatkowe informacje

Antropologia
Antropologia (gr. ἄνθρωπος anthropos – człowiek, λόγος logos – nauka) – interdyscyplinarna dziedzina nauki na pograniczu nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych. Zajmuje się badaniem człowieka jako jednostki w społeczeństwie w kontekście historycznej zmienności, biorąc pod uwagę warunki socjalno-ekonomiczne oraz kulturowe; poszukuje zrozumienia roli kultury i struktur władzy w życiu człowieka. Ma dwa podstawowe nurty:
Antropologia kulturowa
Antropologia kulturowa (antropologia społeczna) – dyscyplina nauk społecznych badająca organizację kultury, rządzące nią prawa, historyczną zmienność i etniczną różnorodność kultur w celu skonstruowania ogólnej teorii kultury. Jest to jeden z głównych działów szeroko rozumianej antropologii, zajmuje się badaniem kultury we wszystkich jej przejawach.
Etnologia
Etnologia – jedna z dyscyplin, obok etnografii, antropologii kulturowej i społecznej, wchodzących w zakres antropologii - nauki o człowieku i jego kulturze. Terminy te często traktowane są jako synonimy tej samej dziedziny badań. Etnologia jest terminem używanym przez przedstawicieli europejskiej i kontynentalnej nauki o człowieku i odpowiada niemieckiemu terminowi Völkerkunde (badania ludów pierwotnych). Etnologia klasyfikuje ludy na podstawie cech środowiskowych i kulturowych oraz opisuje poszczególne kultury.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Etnologia i antropologia kulturowa - UJ, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 201430
rok 201510
rok 201618
rok 201717
rok 201811
rok 201911
Liczba absolwentów
UJ, Etnologia i antropologia kulturowa (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2019.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Etnologia i antropologia kulturowa - UJ, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201550,0%
absolwenci z roku 201650,0%
absolwenci z roku 201729,4%
absolwenci z roku 20180,0%
absolwenci z roku 201927,3%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UJ, Etnologia i antropologia kulturowa (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Etnologia i antropologia kulturowa - UJ, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku20,5%13,3%0,9%7,8%10,6%0,0%
w II roku19,0%14,2%0,0%4,4%9,1%
w III roku11,3%10,8%3,7%7,8%
w IV roku6,2%5,0%2,8%
w V roku10,0%5,8%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UJ, Etnologia i antropologia kulturowa (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
UJ, Etnologia i antropologia kulturowa (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Etnologia i antropologia kulturowa - UJ, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku2,261,970,111,441,460,00
w II roku1,702,730,000,651,02
w III roku1,312,351,341,32
w IV roku0,971,080,65
w V roku1,981,44
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UJ, Etnologia i antropologia kulturowa (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
UJ, Etnologia i antropologia kulturowa (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Etnologia i antropologia kulturowa - UJ, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20148,9910,67
absolwenci z roku 20156,9013,44
absolwenci z roku 20166,063,58
absolwenci z roku 20173,937,73
absolwenci z roku 20183,606,14
absolwenci z roku 20190,251,50
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UJ, Etnologia i antropologia kulturowa (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UJ, Etnologia i antropologia kulturowa (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Etnologia i antropologia kulturowa - UJ, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201480,0%64,0%0,0%
abs. z roku 201570,0%30,0%0,0%
abs. z roku 201683,3%61,1%5,6%
abs. z roku 201776,5%52,9%11,8%
abs. z roku 201881,8%54,5%0,0%
abs. z roku 201972,7%54,5%18,2%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UJ, Etnologia i antropologia kulturowa (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UJ, Etnologia i antropologia kulturowa (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UJ, Etnologia i antropologia kulturowa (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Etnologia i antropologia kulturowa - UJ, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
jakakolwiek praca49,2%40,0%68,1%59,8%54,5%66,7%
umowa o pracę39,1%15,0%51,4%30,9%31,8%50,0%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%5,6%6,9%0,0%12,1%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UJ, Etnologia i antropologia kulturowa (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UJ, Etnologia i antropologia kulturowa (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UJ, Etnologia i antropologia kulturowa (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Etnologia i antropologia kulturowa - UJ, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku1 755 zł1 340 zł2 304 zł1 448 zł2 113 zł3 375 zł
w II roku2 241 zł1 984 zł3 012 zł2 333 zł3 432 zł
w III roku2 513 zł2 651 zł3 303 zł3 209 zł
w IV roku3 018 zł2 976 zł3 613 zł
w V roku3 696 zł3 809 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UJ, Etnologia i antropologia kulturowa (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku ze wszystkich źródeł
UJ, Etnologia i antropologia kulturowa (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Etnologia i antropologia kulturowa - UJ, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku2 068 zł2 154 zł2 901 zł1 804 zł2 513 zł3 416 zł
w II roku2 217 zł2 069 zł3 450 zł2 572 zł3 166 zł
w III roku2 817 zł2 673 zł4 015 zł3 433 zł
w IV roku3 165 zł3 319 zł4 452 zł
w V roku3 409 zł4 493 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UJ, Etnologia i antropologia kulturowa (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku z umowy o pracę
UJ, Etnologia i antropologia kulturowa (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Etnologia i antropologia kulturowa - UJ, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,430,330,550,320,440,64
w II roku0,540,460,670,480,63
w III roku0,540,570,670,61
w IV roku0,620,600,64
w V roku0,700,74
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UJ, Etnologia i antropologia kulturowa (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2015 roku
UJ, Etnologia i antropologia kulturowa (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.
Polityka Prywatności