państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Kraków, Polska

Zarządzanie informacją

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: dziennikarskie, informacyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Absolwent posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu zarządzania informacją oraz wyspecjalizowaną w wybranym przez siebie obszarze działalności badawczej i profesjonalnej. Zna dorobek naukowy i metody badawcze bibliologii i informatologii pozwalające na rozwiązywanie problemów profesjonalnych szeroko rozumianego zarządzania informacją oraz organizowanie i prowadzenie działalności naukowej w ramach tej dyscypliny. Posiada też umiejętności i kompetencje społeczne zapewniające sprawne realizowanie złożonych zadań zawodowych i autonomiczne podejmowanie decyzji. Jest przygotowany do rozwiązywania nietypowych problemów i do proponowania rozwiązań oryginalnych i innowacyjnych w oparciu o dorobek nauki i samodzielnie podejmowane badania, a także do pełnienia roli lidera w środowisku profesjonalnym. Ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego, posiada zmysł krytyczny i nastawienie innowacyjne związane z rozwojem technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Zna język obcy nowożytny na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent jest przygotowany do rozwijania własnej kariery zawodowej w różnych kierunkach, w tym szczególnie w obszarze zarządzania informacją w firmach i instytucjach (specjalista zarządzania informacją), w sferze usług informacyjnych dla nauki, edukacji, biznesu, kultury czy administracji (zawody brokera informacji, researchera, specjalisty informacji, pracownika wywiadowni gospodarczych), w ramach nowoczesnego bibliotekarstwa, a także w obszarze szerzej rozumianego transferu informacji w społeczeństwie. Może także podejmować wyzwania związane z kierowaniem przedsięwzięciami i organizacjami w sektorze informacyjnym (np. ośrodkami informacji i bibliotekami). Absolwent jest przygotowany do kontynuowania edukacji na studiach III stopnia (doktoranckich) oraz na studiach podyplomowych.

Dodatkowe informacje

Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
zarządzanie informacją
Zarządzanie informacją – sterowanie przebiegiem procesów informacyjnych, które ma na celu ich optymalizację. Dotyczy kontroli nad tym, jak informacje są tworzone, zorganizowane, magazynowane, dystrybuowane i wykorzystywane. Jest środkiem promowania skutecznego i efektywnego dostępu do informacji, przetwarzania i wykorzystywania jej.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Zarządzanie informacją - UJ, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 201649
rok 201739
Liczba absolwentów
UJ, Zarządzanie informacją (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2017.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Zarządzanie informacją - UJ, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201624,5%
absolwenci z roku 201723,1%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UJ, Zarządzanie informacją (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie informacją - UJ, studia II stopnia
abs.
2016
abs.
2017
w I roku7,8%8,1%
w II roku3,0%
w III roku
w IV roku
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UJ, Zarządzanie informacją (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie informacją - UJ, studia II stopnia
abs.
2016
abs.
2017
w I roku1,322,32
w II roku0,73
w III roku
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UJ, Zarządzanie informacją (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Zarządzanie informacją - UJ, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20162,283,50
absolwenci z roku 20171,782,66
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UJ, Zarządzanie informacją (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UJ, Zarządzanie informacją (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie informacją - UJ, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201693,9%83,7%4,1%
abs. z roku 201794,9%89,7%2,6%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UJ, Zarządzanie informacją (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UJ, Zarządzanie informacją (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UJ, Zarządzanie informacją (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Zarządzanie informacją - UJ, studia II stopnia
abs.
2016
abs.
2017
jakakolwiek praca78,2%79,4%
umowa o pracę64,1%68,5%
samo­zatrudnienie3,2%2,6%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UJ, Zarządzanie informacją (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UJ, Zarządzanie informacją (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UJ, Zarządzanie informacją (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie informacją - UJ, studia II stopnia
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku2 553 zł2 772 zł
w II roku3 204 zł
w III roku
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UJ, Zarządzanie informacją (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie informacją - UJ, studia II stopnia
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku2 701 zł2 950 zł
w II roku3 249 zł
w III roku
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UJ, Zarządzanie informacją (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie informacją - UJ, studia II stopnia
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,630,62
w II roku0,75
w III roku
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UJ, Zarządzanie informacją (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Polityka Prywatności