Kraków, Polska

Muzykologia

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2020-02-06
inne oceny
Studia muzykologiczne przygotowują studentów w zakresie kwalifikacji edytora muzycznego, popularyzatora wiedzy o muzyce, leksykografa muzycznego, krytyka muzycznego, eksperta w zakresie programowania działalności koncertowej. Studia drugiego stopnia przeznaczone są dla słuchaczy przejawiających głębsze zainteresowanie i uzdolnienia w kierunku pracy badawczej. W ramach studiów drugiego stopnia możliwe jest uzyskanie kwalifikacji do nauczania przedmiotów: historia muzyki, formy muzyczne, literatura muzyczna w średnim szkolnictwie muzycznym.

Przykłady zawodów

Zajmuje się badaniem muzyki, jej obrazu dźwiękowego, zapisu, okoliczności tworzenia i funkcjonowaniem w kulturze.

Dodatkowe informacje

Muzykologia - studia (II st.) trwają przynajmniej 4 semestry, ECTS≥120. Absolwent powinien posiadać zaawansowaną wiedzę z zakresu muzykologii systematycznej i historycznej. Powinien znać historię muzyki w kontekście ogólnych zjawisk kultury oraz posiadać umiejętności analizy i humanistycznej interpretacji dzieł muzycznych różnych epok. Absolwent powinien być przygotowany do pracy jako redaktor muzyczny, krytyk, bibliotekarz, organizator życia muzycznego i kustosz muzeów o profilu muzycznym. Absolwent, który zamierza podjąć pracę w szkolnictwie powinien ukończyć specjalność nauczycielską (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).
Muzykologia
Muzykologia (z gr.) – nauka humanistyczna, której przedmiotem jest muzyka we wszystkich swych aspektach.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Muzykologia - UJ, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 201413
rok 201511
rok 201714
Liczba absolwentów
UJ, Muzykologia (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2017.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Muzykologia - UJ, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201446,2%
absolwenci z roku 201554,5%
absolwenci z roku 201714,3%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UJ, Muzykologia (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Muzykologia - UJ, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2017
w I roku9,6%2,3%2,4%
w II roku6,4%1,5%
w III roku0,0%1,8%
w IV roku0,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UJ, Muzykologia (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
UJ, Muzykologia (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Muzykologia - UJ, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2017
w I roku0,880,350,41
w II roku0,640,13
w III roku0,000,30
w IV roku0,00
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UJ, Muzykologia (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
UJ, Muzykologia (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Muzykologia - UJ, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20146,0010,33
absolwenci z roku 20159,459,70
absolwenci z roku 20171,090,89
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UJ, Muzykologia (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UJ, Muzykologia (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Muzykologia - UJ, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201453,8%46,2%7,7%
abs. z roku 201563,6%54,5%0,0%
abs. z roku 201778,6%64,3%7,1%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UJ, Muzykologia (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UJ, Muzykologia (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UJ, Muzykologia (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Muzykologia - UJ, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2017
jakakolwiek praca52,6%40,2%66,9%
umowa o pracę32,7%34,8%52,2%
samo­zatrudnienie3,8%0,0%4,8%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UJ, Muzykologia (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UJ, Muzykologia (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UJ, Muzykologia (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Muzykologia - UJ, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2017
w I roku1 352 zł2 289 zł1 862 zł
w II roku2 610 zł2 937 zł
w III roku2 666 zł3 437 zł
w IV roku3 069 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UJ, Muzykologia (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku ze wszystkich źródeł
UJ, Muzykologia (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Muzykologia - UJ, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2017
w I roku1 734 zł2 617 zł1 927 zł
w II roku2 475 zł3 286 zł
w III roku2 516 zł3 452 zł
w IV roku2 971 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UJ, Muzykologia (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku z umowy o pracę
UJ, Muzykologia (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Muzykologia - UJ, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2017
w I roku0,360,610,38
w II roku0,640,74
w III roku0,660,81
w IV roku0,66
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UJ, Muzykologia (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2014 roku
UJ, Muzykologia (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Polityka Prywatności