Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Gdańsk, Polska

Zarządzanie

II stopnia
Język: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: ug.edu.pl, ug.edu.pl/rekrutacja
Studia II stopnia trwają 4 semestry. Specjalność wybiera się przed rozpoczęciem studiów. Od 2 semestru każdy student przygotowuje pracę magisterską.

SYLWETKA ABSOLWENTA 

Absolwent posiada wiedzę o mechanizmach funkcjonowania organizacji gospodarczych i publicznych, niezbędną do organizowania i zarządzania nimi. Posiada umiejętności diagnozowania, projektowania i wdrażania systemów zarządzania poszczególnymi funkcjami tych organizacji. 

Absolwent może podjąć pracę na stanowiskach kierowniczych wszystkich szczebli i na stanowiskach specjalistycznych, takich jak: specjalista ds. zarządzania inwestycjami, specjalista ds. rynku nieruchomości, specjalista ds. marketingu, specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi, specjalista ds. rekrutacji pracowników, specjalista d.s. jakości, specjalista ds. ekonomicznych i zarządzania, specjalista ds. zarządzania projektami, specjalista ds. organizacji usług turystycznych w firmach produkcyjnych, usługowych i handlowych oraz w instytucjach publicznych. Może również prowadzić własną działalność gospodarczą.

Ocena programowa PKA

Data: 2010-10-21
Ocena: pozytywna
Zarządzanie - studia (II st.) trwają przynajmniej 4 semestry, ECTS≥120. Absolwent powinien posiadać wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji (przedsiębiorstw, struktur bezpieczeństwa państwa, instytucji publicznych) oraz sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania tych problemów. Absolwent powinien posiadać umiejętności: krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów zarządzania w różnej skali, oceny wpływu otoczenia na te zjawiska (procesy) oraz przygotowania i podejmowania decyzji zarządczych, zwłaszcza strategicznych.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności