Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Gdańsk, Polska

Filologia germańska

II stopnia
Język: polski
Grupa kierunków: języki
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: ug.edu.pl, ug.edu.pl/rekrutacja

ATUTY KIERUNKU

Filologia germańska to szansa na profesjonalne opanowanie języka niemieckiego, poznanie literatury i kultury krajów niemieckojęzycznych, ich codzienności i obyczajów, historii polsko-niemieckiego sąsiedztwa. Zajęcia prowadzi zespół doświadczonych native speakerów i wykładowców z pasją, czynnych nauczycieli i tłumaczy.
W czasie studiów studenci odbywają praktyki nauczycielskie lub translatoryczne, mają możliwość ubiegania się o stypendia w krajach niemieckojęzycznych, rozwijają swoje zainteresowania w ramach koła literackiego, warsztatów artystycznych i translatorycznych.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Doskonała znajomość języka niemieckiego oraz znajomość krajów niemieckojęzycznych pozwalają na podjęcie pracy w wielu dziedzinach opartych o kontakty międzynarodowe. Studia o specjalności translatorycznej rozwijają kompetencje niezbędne w zawodzie tłumacza. Nabyta wiedza teoretyczna oraz doświadczenia z praktyk zawodowych umożliwiają pracę w wydawnictwach, redakcjach czasopism, biurach tłumaczeń, turystyce oraz w instytucjach, przedsiębiorstwach i organizacjach polsko-niemieckich.
Absolwent specjalności nauczycielskiej (studia I stopnia) uzyskuje uprawnienia do nauczania języka niemieckiego i angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych, zaś po ukończeniu specjalności nauczycielskiej II stopnia ma pełne uprawnienia do nauczania języka niemieckiego na wszystkich etapach edukacji.

Ocena programowa PKA

Data: 2015-10-08
Ocena: pozytywna
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, iż Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego spełnia wymagania kadrowe, programowe, w tym dotyczące osiąganych efektów kształcenia, oraz organizacyjne do prowadzenia na kierunku „filologia germańska” studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Poziom prowadzonego kształcenia odpowiada przyjętym kryteriom jakościowym w stopniu pozwalającym na wydanie oceny pozytywnej.

Wszystkie przyjęte przez Polską Komisję Akredytacyjną kryteria jakościowe uzyskały ocenę „w pełni”, to znaczy kryteria odnoszące się do: koncepcji rozwoju kierunku, celów i efektów kształcenia oraz systemu ich weryfikacji, programu studiów, zasobów kadrowych, infrastruktury dydaktycznej, prowadzenia badań naukowych, systemu wsparcia studentów w procesie uczenia się oraz wewnętrznego systemu zapewnienia jakości.
Filologia
Filologia – nauka humanistyczna, badająca język i literaturę kręgu cywilizacyjnego lub narodu. Głównym przedmiotem jej badań jest tekst, a celem – jego komentarz i interpretacja.
Polityka Prywatności