Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Gdańsk, Polska

Filologia germańska

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: językowe
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2015-10-08
inne oceny
Strona www uczelni: ug.edu.pl, ug.edu.pl/rekrutacja

ATUTY KIERUNKU

Filologia germańska to szansa na profesjonalne opanowanie języka niemieckiego, poznanie literatury i kultury krajów niemieckojęzycznych, ich codzienności i obyczajów, historii polsko-niemieckiego sąsiedztwa. Zajęcia prowadzi zespół doświadczonych native speakerów i wykładowców z pasją, czynnych nauczycieli i tłumaczy.
W czasie studiów studenci odbywają praktyki nauczycielskie lub translatoryczne, mają możliwość ubiegania się o stypendia w krajach niemieckojęzycznych, rozwijają swoje zainteresowania w ramach koła literackiego, warsztatów artystycznych i translatorycznych.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Doskonała znajomość języka niemieckiego oraz znajomość krajów niemieckojęzycznych pozwalają na podjęcie pracy w wielu dziedzinach opartych o kontakty międzynarodowe. Studia o specjalności translatorycznej rozwijają kompetencje niezbędne w zawodzie tłumacza. Nabyta wiedza teoretyczna oraz doświadczenia z praktyk zawodowych umożliwiają pracę w wydawnictwach, redakcjach czasopism, biurach tłumaczeń, turystyce oraz w instytucjach, przedsiębiorstwach i organizacjach polsko-niemieckich.
Absolwent specjalności nauczycielskiej (studia I stopnia) uzyskuje uprawnienia do nauczania języka niemieckiego i angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych, zaś po ukończeniu specjalności nauczycielskiej II stopnia ma pełne uprawnienia do nauczania języka niemieckiego na wszystkich etapach edukacji.

Dodatkowe informacje

Filologia
Filologia – nauka humanistyczna, badająca język i literaturę kręgu cywilizacyjnego lub narodu. Głównym przedmiotem jej badań jest tekst, a celem – jego komentarz i interpretacja.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Filologia germańska - UG, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 201454
rok 201548
rok 201633
Liczba absolwentów
UG, Filologia germańska (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2016.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:
dla kierunku Filologia germańska - UG, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 20147,4%
absolwenci z roku 20154,2%
absolwenci z roku 20169,1%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UG, Filologia germańska (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Filologia germańska - UG, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku4,8%5,0%4,3%
w II roku2,9%3,7%
w III roku3,7%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UG, Filologia germańska (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
UG, Filologia germańska (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Filologia germańska - UG, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku0,500,380,46
w II roku0,230,36
w III roku0,36
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UG, Filologia germańska (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
UG, Filologia germańska (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)
dla kierunku Filologia germańska - UG, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20142,642,30
absolwenci z roku 20151,271,69
absolwenci z roku 20162,622,85
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UG, Filologia germańska (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UG, Filologia germańska (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Filologia germańska - UG, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201488,9%83,3%1,8%
abs. z roku 201587,5%81,3%6,3%
abs. z roku 201672,7%72,7%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UG, Filologia germańska (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UG, Filologia germańska (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UG, Filologia germańska (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.
Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie
dla kierunku Filologia germańska - UG, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
jakakolwiek praca75,0%78,2%63,2%
umowa o pracę68,2%70,4%59,7%
samo­zatrudnienie1,8%2,8%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UG, Filologia germańska (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UG, Filologia germańska (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UG, Filologia germańska (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Filologia germańska - UG, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku2 703 zł3 042 zł3 140 zł
w II roku3 291 zł3 379 zł
w III roku3 354 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UG, Filologia germańska (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku ze wszystkich źródeł
UG, Filologia germańska (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Filologia germańska - UG, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku2 830 zł3 186 zł3 099 zł
w II roku3 494 zł3 470 zł
w III roku3 676 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UG, Filologia germańska (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku z umowy o pracę
UG, Filologia germańska (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Filologia germańska - UG, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku0,720,810,73
w II roku0,820,86
w III roku0,78
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UG, Filologia germańska (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2014 roku
UG, Filologia germańska (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Polityka Prywatności