Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Lublin, Polska

Zarządzanie

II stopnia
Język: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Studia online Studia online
Strona www uczelni: wspa.pl, wspa.pl/zasady-rekrutacji

Ocena programowa PKA

Data: 2017-05-25
Ocena: warunkowa
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, uwzględniając opinię Zespołu Odwoławczego, uznało, iż wyjaśnienia i dokumenty przedstawione we wniosku Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie o ponowne rozpatrzenie sprawy oceny programowej na kierunku zarządzanie prowadzonym na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym nie uzasadniają zmiany oceny warunkowej wyrażonej w Uchwale Nr 78/2017 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 9 marca 2017 r.
Zarządzanie - studia (II st.) trwają przynajmniej 4 semestry, ECTS≥120. Absolwent powinien posiadać wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji (przedsiębiorstw, struktur bezpieczeństwa państwa, instytucji publicznych) oraz sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania tych problemów. Absolwent powinien posiadać umiejętności: krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów zarządzania w różnej skali, oceny wpływu otoczenia na te zjawiska (procesy) oraz przygotowania i podejmowania decyzji zarządczych, zwłaszcza strategicznych.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności