Studia magisterskie jednolite

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Kraków, Polska

Fizjoterapia

Magisterskie jednolite
Język: polski
Grupa kierunków: medycyna, zdrowie
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne

Ocena programowa PKA

Data: 2016-07-07
Ocena: pozytywna
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, iż Wydział Promocji Zdrowia Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia w Krakowie spełnia wymagania kadrowe, programowe, w tym dotyczące osiąganych efektów kształcenia, oraz organizacyjne do prowadzenia na kierunku „fizjoterapia” studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym. Poziom prowadzonego kształcenia odpowiada przyjętym kryteriom jakościowym w stopniu pozwalającym na wydanie oceny pozytywnej.

Spośród sześciu przyjętych przez Polską Komisję Akredytacyjną kryteriów jakościowych oceny programowej pięć uzyskało ocenę ,,w pełni” tj. jednostka sformułowała koncepcję kształcenia i realizuje na ocenianym kierunku studiów program kształcenia umożliwiający osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, liczba i jakość kadry naukowo-dydaktycznej zapewniają realizację programu kształcenia na ocenianym kierunku oraz osiągnięcie przez studentów zakładanych efektów kształcenia, współpraca z otoczeniem społecznym, gospodarczym lub kulturalnym w procesie kształcenia, jednostka dysponuje infrastrukturą dydaktyczną umożliwiającą realizację programu kształcenia o profilu praktycznym i osiągnięcie przez studentów zakładanych efektów kształcenia, a także w jednostce działa skuteczny wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia zorientowany na ocenę realizacji efektów kształcenia i doskonalenia programu kształcenia oraz podniesienie jakości na ocenianym kierunku studiów.

Kryterium jednostka zapewnia studentom wsparcie w procesie uczenia się i wchodzenia na rynek pracy otrzymało ocenę „znacząco”.
Fizjoterapia - Od 1 października 2017 studia na kierunku fizjoterapia są możliwe tylko jako studia magisterskie jednolite. Jednak w roku 2017 na niektórych uczelniach będzie możliwe rozpoczęcie tego kierunku po raz ostatni na studiach I stopnia licencjackich (jeśli będą kandydaci) - wówczas rok akademicki rozpocznie się przed 1 października 2017. Tutaj trzeba zwrócić uwagę, że studia II stopnia na kierunku fizjoterapia ostatecznie znikną w 2022 roku, więc najpóźniej można je rozpocząć w 2020 roku. Studia jednolite magisterskie obejmują co najmniej 300 punktów ECTS, w tym co najmniej 160 punktów ECTS w zakresie fizjoterapii oraz obejmują 6-miesięczną praktykę zawodową. Kończąc studia uzyskuje się tytuł zawodowy magistra, po którym należy zdać Państwowy Egzamin Fizjoterapeutyczny z wynikiem pozytywnym. Więcej informacji »