państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Kraków, Polska

Praca socjalna

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Studia drugiego stopnia na kierunku praca socjalna będą miały profil praktyczny i realizowane będą w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Nauka trwać będzie 2 lata (4 semestry). Zajęcia realizowane będą w wymiarze 920 h na studiach stacjonarnych i 636 na studiach niestacjonarnych. Łączna liczba punktów ECTS jaką student musi uzyskać w toku studiów to 120 ECTS zarówno na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.

Dodatkowe informacje

Praca socjalna
Praca socjalna – interdyscyplinarna działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Nieco inaczej praca socjalna definiowana jest przez Helenę Radlińską, określa ją ona mianem wydobywania i pomnażania sił ludzkich, na ich usprawnianiu i organizacji wspólnego działania dla dobra ludzi.
Polityka Prywatności