Studia magisterskie II stopnia

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
status uczelni  
Kraków, Polska

Profilaktyka społeczna z interwencją kryzysową

II stopnia
Kierunek: Praca socjalna
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Absolwent specjalności Profilaktyka społeczna z interwencją kryzysową posiada wiedzę na temat podłoża i dynamiki kryzysów sytuacyjnych oraz  kryzysach biegu życia związane z rozwojem człowieka; Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu pracy socjalnej, profilaktyki i interwencji kryzysowej do działań praktycznych: diagnozowania kryzysów i problemów oraz planowania działań prewencyjnych i pomocowych; uzyskuje wiedzę i umiejętności teoretyczne i praktyczne do projektowania, wdrażania i ewaluacji strategii profilaktycznych;  poszerzoną wiedzę na temat rodzajów działań interwencyjnych i  postinterwencyjnych od strony psychologicznej, społeczno-systemowej i prawnej; posiada kompetencje szacowania ryzyka wystąpienia kryzysu, diagnozy jego rodzaju, identyfikacji i oceny czynników wpływających na jego przebieg, planowania działań interwencyjnych również w zakresie potrzeb dziecka i rodziny; potrafi wskazać i zaplanować działania indywidualne i systemowe mające na celu skuteczną pracę z osobą pokrzywdzoną przy wykorzystaniu współpracy z dostępnymi służbami i ośrodkami pomocy społecznej Potrafi wykorzystać wiedzę w zakresie prawnych i organizacyjnych czynników konstytuujących funkcjonowanie systemu pomocy społecznej i wsparcia jednostek i grup zagrożonych marginalizacją.

Dodatkowe informacje

Profilaktyka
profilaktyka zdrowotna
Profilaktyka społeczna
Profilaktyka społeczna – ogół działań zapobiegawczych niepożądanym zjawiskom w rozwoju i zachowaniu się ludzi to znaczy zapobieganie tym wszystkim sytuacjom, które powodują wyłanianie się potrzeb z zakresu opieki społecznej, terapii grupowej i indywidualnej oraz kompensacji społecznej.
Polityka Prywatności