Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Kraków, Polska

Filozofia klasyczna i współczesna

II stopnia
Kierunek: Filozofia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Absolwenci specjalizacji Filozofia klasyczna i współczesna uzyskują pogłębioną i ugruntowaną wiedzę na temat wybranych w ramach specjalizacji kierunków i systemów filozoficznych, przyjmowanych przez nie metod badawczych oraz sposobach waloryzacji twierdzeń. Specjalizacja wykształca zdolność krytycznego formułowania i rozwiązywania problemów' teoretycznych i praktycznych. Wyrabia sprawność logicznego wnioskowania, uczy lepszego rozumienia dziejów rodzimej kultury i cywilizacji, wspomaga proces doskonalenia moralnego. Pogłębia i ugruntowuje kulturę logiczną i poczucie odpowiedzialności za przekazywane słowo. Prowadzi do ukształtowania racjonalnych postaw' społecznych przekładających się na wyważoną ocenę bieżącej sytuacji światopoglądowej. Wspomaga kształtowanie światopoglądu, w którym elementy pochodzące z filozofii, nauk przyrodniczych i humanistycznych oraz tradycji religijnej splatają się w racjonalną całość. Specjalizacja otwiera szeroki wachlarz możliwości dalszej edukacji lub pracy w różnych sektorach życia społecznego. Doskonale przysposabia do pracy w zawodach wymagających inwencji twórczej i odwagi w niekonwencjonalnym rozwiązywaniu problemów' teoretycznych i praktycznych. Po jej ukończeniu absolwenci mogą pracować wszędzie tam, gdzie potrzebna jest najszerzej rozumiana edukacja humanistyczna i społeczna. Umiejętność dostrzegania problemów' i wskazywanie strategii ich rozwiązywania pozwala im na elastyczne dostosowywanie się do aktualnych potrzeb rynku pracy poprzez szybkie nabywanie nowej wiedzy i kompetencji. Absolwenci są świadomi konieczności poszerzenia własnej, wiedzy, kompetencji i umiejętności społecznych. Specjalizacja przygotowuje również do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Przykłady zawodów

Zajmuje się kilkoma lub jedną z następujących dyscyplin filozoficznych: teorią bytu (ontologią), teorią poznania (epistemologią, gnoseologią), metodologią nauk, filozofią człowieka (antropologią filozoficzną), filozofią przyrody, historią filozofii, filozofią historii, etyką, estetyką, aksjologią i innymi dyscyplinami podporządkowanymi; dostarcza ogólnej podbudowy teoretycznej naukom szczegółowym, wyjaśniając pojęcia i problemy, które przekraczają poszczególne zakresy tych nauk (filozofia nauki, metodologia); zajmuje się tworzeniem integralnych syntez w dobie postępującej specjalizacji nauk, dążąc do poznania i rozumienia rzeczywistości, ujęcia jej struktury, najogólniejszych praw dotyczących świata, życia ludzkiego i myślenia.

Dodatkowe informacje

Filozofia
Filozofia – (stgr. φιλοσοφία od: stgr. φίλος – miłość i stgr. σοφία – mądrość, tłumaczone jako „umiłowanie mądrości”) – systematyczne i krytyczne rozważania na temat podstawowych problemów i idei, dążące do poznania ich istoty, a także do całościowego zrozumienia świata.
Filozofia
Filozofia to dynamit do rozsadzania empirii.
Autor: Henryk Elzenberg
Filozofia
Filozofia jest służebnicą teologii.
Philosophia ancilla theologiae (łac.)
Filozofia
Filozofia – to współczesna postać bezwstydu.
Autor: Albert Camus
Polityka Prywatności