Studia magisterskie II stopnia

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
status uczelni  
Kraków, Polska

Etyka i coaching

II stopnia
Kierunek: Filozofia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Absolwenci specjalizacji Etyka i coaching na kierunku filozofia otrzymują gruntowną wiedzę z zakresu współczesnej etyki oraz narzędzi coachingowych, stosowanych przez wykwalifikowanych trenerów. Zdobyte kompetencje i umiejętności mogą wykorzystywać w zawodach, które wymagają najszerzej rozumianej edukacji humanistycznej i społecznej. W sposób szczególny specjalizacja ta wykształca w absolwencie zdolność krytycznego osądu i rozwiązywania problemów' teoretycznych i praktycznych. Wyrabia sprawność logicznego wnioskowania. wspomaga proces doskonalenia moralnego, rozwija umiejętność wieloaspektowego spojrzenia na różnego rodzaju problemy i sytuacje. W ramach specjalizacji absolwent doskonali różne strategie rozwiązywania problemów'. Dzięki poznanym technikom coachingowym nabywa umiejętności i odwagi w proponowaniu niekonwencjonalnych rozwiązań. Dlatego sprawdza się w zawodach związanych z szeroko rozumianą strefą biznesu czy polityki. Specjalizacja umożliwia kształtowanie racjonalnych postaw społecznych wyrażających się w zdolności do krytycznej oceny aktualnej sytuacji politycznej, społecznej i kulturowej. Uzyskana wiedza i nabyte umiejętności pozwalają absolwentom na kształtowanie krytycznego światopoglądu, w którym elementy pochodzące z filozofii, nauk szczegółowych oraz tradycji religijnej układają się w racjonalną całość. Specjalizacja przygotowuje do dalszej edukacji na studiach trzeciego stopnia lub pracy w różnych sektorach życia publicznego.

Dodatkowe informacje

Etyka
Etyka (z stgr. ἦθος ethos – "zwyczaj") – dział filozofii, zajmujący się badaniem moralności i tworzeniem systemów myślowych, z których można wyprowadzać zasady moralne. Etyka bywa też nazywana filozofią moralną.
Etyka
W świecie wyzwolenia etyka staje się bezprzedmiotowa.
Autor: Henryk Elzenberg
Etyka
Etyka jest nauką o mężnym zachowaniu się wobec bytu.
Autor: Henryk Elzenberg
Etyka
Etyka nawołuje do czegoś wyższego: do miłości, do męstwa, do braterstwa, do poszanowania samego siebie, do życia zgodnego z ideałem.
Autor: Piotr Kropotkin
Polityka Prywatności