Studia magisterskie II stopnia

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
status uczelni  
Rzeszów, Polska

Zarządzanie transportem - spedycją - logistyką

II stopnia
Kierunek: Administracja
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.wspia.eu, rekrutacja.wspia.eu
Studia na specjalności "zarządzanie transportem - spedycją - logistyką" stanowią odpowiedź na zapotrzebowanie pracodawców na dobrze przygotowanych specjalistów z tych dziedzin. Dzięki współpracy z Polską Izbą Cła, Spedycji i Logistyki zapewniamy studentom wysoki poziom merytoryczny zajęć ze szczególnym dowartościowaniem metod praktycznych nauczania, w tym możliwości odbywania praktyk zawodowych w wiodących przedsiębiorstwach branży Transportowo - Spedycyjno - Logistycznej w Polsce.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom kompleksowej i usystematyzowanej wiedzy umożliwiającej planowanie i realizację obsługi transportowo - spedycyjno - logistycznej oraz celnej w zakresie krajowego i międzynarodowego obrotu towarowego, w szczególności w zakresie dotyczącym problematyki szeroko rozumianej organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami w branży transportowo - spedycyjno - logistycznej w wieloaspektowym, krajowym i międzynarodowych wymiarze ich działania.

Wiedza i umiejętności uzyskane w trakcie studiów umożliwią absolwentom podjęcie pracy w przedsiębiorstwach eksportowych i importowych, urzędach celnych, Agencjach Celnych i firmach konsultingowych.

Ponadto praktycznymi korzyściami ukończenia specjalności jest zwolnienie z egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych dla zarządzających transportem w przedsiębiorstwach transportu samochodowego oraz gwarancja wpisu na listę Agentów Celnych (status ten umożliwia zatrudnienie m.in. w Agencjach Celnych).

Przykłady zawodów

Zajmuje się kompleksowym kształtowaniem i zarządzaniem usługami logistycznym w zakresie zaopatrzenia, transportu i magazynowania; odpowiada za rozwiązywanie problemów i zadań logistycznych metodami i technikami inżynierskimi, poprzez projektowanie systemów i procesów logistycznych zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji; zarządza specjalistycznymi funkcjami logistycznymi: operacyjną, marketingową i finansową; wykorzystuje systemy informatyczne w zarządzaniu logistyką w przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych oraz w celu kierowania przedsiębiorstwem logistycznym.
Specjalista do spraw logistyki planuje, koordynuje i optymalizuje procesy logistyczne.
Specjalista do spraw logistyki zajmuje się obsługą procesów logistycznych w organizacji. Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiada za koordynowanie procesów zaopatrzenia, produkcji, magazynowania i dystrybucji. Do jej obowiązków należy również zarządzanie środkami technicznymi wykorzystywanymi w procesach logistycznych. Wykonywanie tego zawodu wiąże się ze współpracą z dostawcami/odbiorcami przedsiębiorstwa, a także z przewoźnikami i spedytorami. Do zadań specjalisty do spraw logistyki należy monitorowanie i analizowanie wskaźników, parametrów oraz ocena ryzyka w łańcuchu dostaw. Na podstawie wyników analiz pracownik podejmuje decyzje mające wpływ na procesy logistyczne. Nieodzownym elementem jego pracy jest zapewnienie odpowiedniej, jakości procesów (np. terminowości) przy możliwie najniższych kosztach logistycznych.

Dodatkowe informacje

Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności