Studia magisterskie II stopnia

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
status uczelni  
Rzeszów, Polska

Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ochrona i bezpieczeństwo
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.wspia.eu, rekrutacja.wspia.eu
Specjalność zakłada przygotowanie kadry wysoko wykwalifikowanych specjalistów do służby i pracy na stanowiskach związanych z koordynowaniem problematyki przestępczości zorganizowanej oraz kierowaniem w tej dziedzinie zespołami pracowniczymi lub komórkami organizacyjnymi w instytucjach , które zajmują się tą problematyką ( m.in. w Policji, ABW, CBA, Straży Granicznej – na wszystkich poziomach strukturalnych tych instytucji). Studenci zostaną wyposażeni pogłębioną wiedzę o przestępczości zorganizowanej i nabędą umiejętności potrzebne do jej skutecznego zwalczania. Będą dysponowali zasobem informacji o praktycznych narzędziach zwalczania przestępczości zorganizowanej oraz rozwiązaniach strukturalnych, które należy wprowadzać w instytucjach publicznych w celu tworzenia optymalnych warunków dla zastosowania tych narzędzi.
Polityka Prywatności