Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Wrocław, Polska

Geologia

II stopnia
Język: polski
Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: uni.wroc.pl, rekrutacja.uni.wroc.pl
Magister geologii jest specjalistą, który w oparciu o nabytą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne jest przygotowany do samodzielnej pracy. Potrafi kierować zespołem i posiada przygotowanie do współpracy z przedstawicielami innych dyscyplin zajmujących się gospodarczym wykorzystaniem surowców mineralnych i ochroną oraz kształtowaniem środowiska.

Posługuje się standardowym i specjalistycznym oprogramowaniem komputerowym, ze szczególnym uwzględnieniem metod modelowania numerycznego oraz oprogramowania GIS. Jest przygotowany do pracy w administracji państwowej i samorządowej, jak również podjęcia studiów trzeciego stopnia oraz pracy badawczej.

Ocena programowa PKA

Data: 2017-12-07
Ocena: pozytywna
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, że Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego spełnia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne do prowadzenia na kierunku „geologia” studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

Ocenę „wyróżniającą” otrzymało kryterium: infrastruktura wykorzystywana w procesie kształcenia, natomiast pozostałe kryteria, tj.: koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz strategią uczelni; program kształcenia oraz możliwość osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia; skuteczność wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia; kadra prowadząca proces kształcenia; współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w procesie kształcenia; umiędzynarodowienie procesu kształcenia; opieka nad studentami oraz wsparcie w procesie uczenia się i osiągania efektów kształcenia, uzyskały ocenę „w pełni”. Poziom prowadzonego kształcenia spełnia zatem kryteria jakościowe w stopniu pozwalającym na wydanie oceny pozytywnej.
Geologia - studia (II st.) trwają przynajmniej 4 semestry, ECTS≥120. Absolwenci powinni umieć posługiwać się samodzielnie wiedzą geologiczną. Powinni posiadać umiejętności kierowania zespołami oraz wykazywania inicjatywy twórczej. Powinni być przygotowani do współpracy z przedstawicielami innych dyscyplin zajmujących się gospodarczym wykorzystaniem surowców mineralnych oraz ochroną i kształtowaniem środowiska. Powinni być przygotowani do pracy w administracji państwowej i samorządowej.
Geologia
Geologia (gr. gḗ ‘Ziemia’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’) – jedna z nauk o Ziemi, zajmuje się budową, własnościami i historią Ziemi oraz procesami zachodzącymi w jej wnętrzu i na jej powierzchni, dzięki którym ulega ona przeobrażeniom. W szerszym znaczeniu geologia dotyczy również innych planet skalistych.
Polityka Prywatności