Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Wrocław, Polska

Zarządzanie bezpieczeństwem państwa

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ochrona i bezpieczeństwo
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: uni.wroc.pl, rekrutacja.uni.wroc.pl

Nowy interdyscyplinarny kierunek studiów II stopnia w Instytucie Politologii Wydziału Nauk Społecznych korzysta z dorobku takich nauk, jak ekonomia, politologia, prawo czy socjologia. Powstał on dzięki konsultacjom ze specjalistami ze sfery gospodarki, przedstawicielami samorządu i organów państwa, współtworzącymi Radę Interesariuszy, powołaną przy Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jej zadaniem jest pomoc w dostosowywaniu programów kształcenia do potrzeb rynku pracy.

Absolwenci będą przygotowani do pracy w instytucjach realizujących zadania związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem publicznym i narodowym: w administracji publicznej, służbach mundurowych, organizacjach rządowych i pozarządowych, a także podmiotach prywatnych współpracujących ze sferą publiczną i instytucjami państwowymi.

Program ma specjalistyczny i nowoczesny charakter: uwzględnia zarówno najnowszy dorobek badań nad bezpieczeństwem narodowym i międzynarodowym, jak i trendy ewolucyjne oraz zmiany zachodzące w środowisku bezpieczeństwa i związane z tym potrzeby, wyzwania i zagrożenia na poziomie lokalnym, regionalnym i uniwersalnym.

Studenci poznają współczesne i dynamiczne rozumienie bezpieczeństwa państwa. Pomogą im w tym przedmioty ogólne poświęcone analizie różnych wymiarów bezpieczeństwa, od ekonomicznego, społecznego, energetycznego poprzez kulturowe i ekologiczne, aż po technobezpieczeństwo. Ponadto zdobędą wiedzę z zakresu szeroko rozumianego systemu bezpieczeństwa narodowego Polski oraz struktury sił zbrojnych i służb bezpieczeństwa wewnętrznego. Będą potrafili identyfikować zagrożenia dla bezpieczeństwa współczesnego państwa, dzięki przedmiotom z zakresu konfliktów społecznych, terroryzmu czy źródeł konfliktów o charakterze międzynarodowym. Będą mogli także wybrać w toku studiów przedmioty poświęcone konfliktom etnicznym w wybranych obszarach świata, współpracy międzynarodowej policji i służb specjalnych, faszyzmowi i neofaszyzmowi oraz polityce kryminalnej. Studenci zdobędą umiejętność praktycznego zarządzania bezpieczeństwem państwa, w tym m.in. decydowania w warunkach zagrożeń i prowadzenia komunikacji strategicznej. Poznają również rodzaje zagrożeń, mechanizmy ich identyfikacji, ich wzajemną korelację oraz możliwości zmniejszania prawdopodobieństwa ich wystąpienia.

Podczas studiów studenci będą mogli uczestniczyć zarówno w międzynarodowych, jak i krajowych formach mobilności (m.in. Erasmus + i CEEPUS).

Instytut Politologii posiada 29 multimedialnych sal dydaktycznych (w tym 6 wykładowych) wyposażonych w ekrany projekcyjne, większość sal wyposażonych jest w system nagłośnienia, system sterowania A/V, odtwarzacze DVD/VHS, wizualizery (służące do prezentacji materiałów na ekranie projektora multimedialnego) i projektory multimedialne. Sala fokusowa (studyjna) w Instytucie, służąca do prowadzenia badań fokusowych i warsztatów radiowych, posiada kamery, system nagłośnienia i system rejestracji dźwięku. Z kolei pracownia komputerowa wyposażona jest w 26 jednostek PC z dostępem do Internetu, posiadających wielojęzyczny system dostępowy, w tym jednostkę przystosowaną do obsługi osób niedowidzących i niepełnosprawnych. Pracownia dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dodatkowe informacje

Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności