Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Wrocław, Polska

Kultura i media

II stopnia
Kierunek: Kulturoznawstwo
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: uni.wroc.pl, rekrutacja.uni.wroc.pl
Celem specjalności jest przygotowanie studenta do rozumienia procesów komunikowania i wykorzystywania ich w działalności praktycznej (absolwenci będą umieli wykorzystywać nowe technologie komunikacyjne, aby trafić z treścią do określonej grupy odbiorców). Podczas zajęć studenci zapoznają się z kulturowym, estetycznym oraz społecznym i politycznym aspektem funkcjonowania mediów we współczesnym świecie. Szczególny nacisk kładzie się na umiejętność samodzielnej analizy obrazów medialnych i kreatywnych ekspresji artystycznych. Zdobyta w ten sposób wiedza i umiejętności zostaną wykorzystane przy realizacji samodzielnych projektów medialnych.

Dodatkowe informacje

Kultura
Kultura (z łac. colere, 'uprawa, dbać, pielęgnować, kształcenie') – termin ten jest wieloznaczny, pochodzi od łac. cultus agri („uprawa roli”), interpretuje się go w wieloraki sposób przez przedstawicieli różnych nauk. Kulturę można określić jako ogół wytworów ludzi, zarówno materialnych, jak i niematerialnych: duchowych, symbolicznych (takich jak wzory myślenia i zachowania).
Media
mass media
Media
Polityka była zdominowana przez oportunizm, egoizm, karierowiczostwo. Było i jest to nadal możliwe, bo większość obywateli nie traktuje zbyt poważnie swojej roli w demokratycznym państwie, a także dlatego, że media nie dorastają do swoich powinności jako tzw. czwarta władza. Ignorancja, efekciarstwo, lekceważenie zasad rzetelnego dziennikarstwa, rozumienie konkurencji na rynku jako usprawiedliwiającej każdy dziennikarski grzech, to codzienny obraz większości gazet i telewizji.
Autor: Włodzimierz Cimoszewicz, rozmowa Michała Sutowskiego, krytykapolityczna.pl, 19 października 2011
Kultura
Kultura przynosi także zwycięstwo, choć zwycięstwo czasem obniża kulturę.
Autor: Platon
Kultura
Kultury nie uprawia się zrywami, wtedy, kiedy ktoś orzeknie, że „już można”. Fundamentem kultury jest uporczywość wysiłku twórczego i żaden internet tego nie zmieni ani od tego nie uwolni.
Autor: Barbara Toruńczyk
Polityka Prywatności