Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Wrocław, Polska

Socjologia bezpieczeństwa paramilitarnego

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: uni.wroc.pl, rekrutacja.uni.wroc.pl
Zapewnianie bezpieczeństwa wewnętrznego i ochrony porządku publicznego pozostaje domeną wielu służb, formacji i podmiotów, zgodnie z nadanymi im uprawnieniami. Mając na uwadze specyfikę tego sektora bezpieczeństwa państwa student pozyska wiedzę z zakresu zarządzania kryzysowego, zarządzania sektorem publicznym, terroryzmu i technik jego zwalczania, organizacji systemu penitencjarnego. W formie warsztatowej student zostanie przygotowany z pierwszej pomocy przedmedycznej, aktywnemu przeciwdziałaniu czynników stresu pourazowego oraz zostanie przygotowany w zakresie samoobrony i technik interwencji policyjnej. Zdobyta wiedza wyposaży studenta w podstawowe kompetencje ubiegania się do pracy w paramilitarnym systemie bezpieczeństwa państwa lub też może być podstawą do osiągnięcia awansu zawodowego.

Dodatkowe informacje

Socjologia
Socjologia – nauka badająca w systematyczny sposób funkcjonowanie i zmiany społeczeństwa.
Socjologia
Socjologia nie jest tylko dyscypliną naukową, jest także formą samoświadomości społecznej. Bliższa jest sztuce niż naukom ścisłym. Określiłbym ją jako intelektualne sumienie społeczeństwa. Odwołując się do niego, możemy lepiej zrozumieć życie społeczne. Można mieć nadzieję, że kiedyś socjologia dopracuje się precyzyjniejszych metod wyrażania wiedzy o płynnych aspektach życia społecznego.
Autor: Piotr Sztompka
Socjologia
Socjologia jest jedyną gałęzią wiedzy, dla której praktycznym problemem do rozwiązania jest wyjaśnienie służące zrozumieniu.
Autor: Zygmunt Bauman, Socjologia, Warszawa 2001.
Polityka Prywatności