Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Wrocław, Polska

Filmoznawstwo

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: uni.wroc.pl, rekrutacja.uni.wroc.pl
Specjalność FILMOZNAWSTWO to uzupełnienie polonistycznych studiów magisterskich o kompleksowy kurs wiedzy filmowej, składający się z zajęć dotyczących m.in. światowego i polskiego kanonu filmowego, analizy dzieła audiowizualnego, strategii komunikacyjnych stosowanych w kinie oraz praktycznych umiejętności związanych z pracą nad filmową dramaturgią.

Dla wszystkich studentów filologii polskiej zainteresowanych szeroko pojętą kulturą filmową będzie to doskonała okazja do rozwinięcia zainteresowań i zwiększenia swoich kompetencji zawodowych.

Absolwenci specjalności filmoznawczej będą dysponować rozległą wiedzą teoretyczną i historyczną niezbędną do prowadzenia zajęć o filmie w szkołach (na wszystkich etapach kształcenia), w domach kultury, specjalistycznych kołach zainteresowań. W czasie studiów zdobędą umiejętności analityczne i interpretacyjne w zakresie odbioru dzieła filmowego, podstawy warsztatu krytyka oraz uzyskają kompetencje np. w zakresie pełnienia funkcji konsultanta na planie filmowym, animatora kultury podczas festiwali, specjalisty ds. edukacji filmowej w instytucjach kultury. Warto zauważyć, że obecnie pokazy filmowe poprzedzane merytorycznymi, specjalistycznymi wprowadzeniami i prelekcjami towarzyszą zwykle wszystkim większym wydarzeniom kulturalnym, nie tylko tym o charakterze stricte filmowym, ale także dotyczącym m.in. literatury, historii, muzyki, sztuk plastycznych czy nawet architektury. Studiowanie i ukończenie specjalności filmoznawczej może ponadto stanowić solidny grunt dla ewentualnych dalszych studiów zawodowych i artystycznych – reżyserskich, scenariopisarskich, producenckich.

Studia magisterskie na kierunku FILOLOGIA POLSKA są adresowane dla absolwentów studiów I stopnia filologii polskiej oraz następujących kierunków humanistycznych: informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, dziennikarstwa i komunikacji społecznej, kulturoznawstwa, historii sztuki oraz neofilologii.

Dodatkowe informacje

Filmoznawstwo
Filmoznawstwo (również: wiedza o filmie lub filmologia) – dyscyplina humanistyczna, zajmująca się naukową refleksją nad filmem. Obejmuje trzy zasadnicze dziedziny: teorię filmu (z historią myśli filmowej), historię filmu oraz krytykę filmową. W kręgu zainteresowań filmoznawców znajduje się także wiele innych przenikających się dyscyplin, np. antropologia filmu, teoria nowych mediów i audiowizualności.
Polityka Prywatności