Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Praca socjalna

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.umk.pl, www.umk.pl/kandydaci

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ PRACĘ SOCJALNĄ?

Studia na kierunku praca socjalna II stopnia służą pogłębieniu i poszerzeniu wiedzy nt. współczesnych rozwiązań teoretyczno-metodycznych stosowanych w pomocy społecznej i pracy socjalnej. Pomagają rozumieć problemy współczesnego człowieka, rodziny i całych społeczności (ubóstwo, bezrobocie, bezdomność, uzależnienia, przemoc, przestępczość, demoralizacja) oraz ich różnorodne uwarunkowania. Absolwenci będą przygotowani do diagnozowania sytuacji społecznych i prowadzenia badań w obszarze pracy socjalnej. Studia służą kształceniu refleksyjnego i krytycznego stosowania metod, technik i środków pracy socjalnej wykorzystywanych w rozwiązywaniu problemów oraz zaspokajaniu potrzeb jednostek, grup i społeczności lokalnych.

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ PRACĘ SOCJALNĄ NA UMK?

Nasze studia mają bardzo atrakcyjną formułę programową i organizacyjną, ponieważ zostały przygotowane i są realizowane przez dwa wydziały UMK: Wydział Nauk Pedagogicznych i Wydział Humanistyczny. Daje to naszym studentom możliwość uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez wykładowców z obu jednostek, co podnosi atrakcyjność dydaktyczną i wartość merytoryczną studiów. Oferujemy cztery specjalności, które ukazują interesujące praktyczne perspektywy pracy socjalnej oraz dają możliwość rozwijania zainteresowań i precyzowania ścieżek przyszłego rozwoju zawodowego.

CO PO STUDIACH?

Absolwenci studiów II stopnia na kierunku praca socjalna są przygotowani do pracy w ośrodkach pomocy społecznej, centrach pomocy rodzinie, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i świetlicach, w domach pomocy społecznej, w jednostkach organizacyjnych do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, w ośrodkach wsparcia i interwencji kryzysowej, w placówkach dla bezdomnych, w zakładach karnych, w ośrodkach dla uchodźców, zakładach opiekuńczo-leczniczych oraz w organizacjach pozarządowych działających w obszarze pomocy społecznej (np. aktywności lokalnej, animacji społeczno-kulturalnej, integracji społecznej, aktywizacji zawodowej). Program studiów umożliwia absolwentom także uzyskać wiedzę i kompetencje niezbędne do podejmowania własnej działalności gospodarczej w zakresie pomocy społecznej (np. poprzez oferowanie prywatnych usług socjalnych lub tworzenie pozarządowych instytucji pomocy społecznej takich jak fundacje, stowarzyszenia).

Dodatkowe informacje

Praca socjalna
Praca socjalna – interdyscyplinarna działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Nieco inaczej praca socjalna definiowana jest przez Helenę Radlińską, określa ją ona mianem wydobywania i pomnażania sił ludzkich, na ich usprawnianiu i organizacji wspólnego działania dla dobra ludzi.
Polityka Prywatności