państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Praca socjalna

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.umk.pl, www.umk.pl/kandydaci

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ PRACĘ SOCJALNĄ?

Studia na kierunku praca socjalna II stopnia służą pogłębieniu i poszerzeniu wiedzy nt. współczesnych rozwiązań teoretyczno-metodycznych stosowanych w pomocy społecznej i pracy socjalnej. Pomagają rozumieć problemy współczesnego człowieka, rodziny i całych społeczności (ubóstwo, bezrobocie, bezdomność, uzależnienia, przemoc, przestępczość, demoralizacja) oraz ich różnorodne uwarunkowania. Absolwenci będą przygotowani do diagnozowania sytuacji społecznych i prowadzenia badań w obszarze pracy socjalnej. Studia służą kształceniu refleksyjnego i krytycznego stosowania metod, technik i środków pracy socjalnej wykorzystywanych w rozwiązywaniu problemów oraz zaspokajaniu potrzeb jednostek, grup i społeczności lokalnych.

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ PRACĘ SOCJALNĄ NA UMK?

Nasze studia mają bardzo atrakcyjną formułę programową i organizacyjną, ponieważ zostały przygotowane i są realizowane przez dwa wydziały UMK: Wydział Nauk Pedagogicznych i Wydział Humanistyczny. Daje to naszym studentom możliwość uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez wykładowców z obu jednostek, co podnosi atrakcyjność dydaktyczną i wartość merytoryczną studiów. Oferujemy cztery specjalności, które ukazują interesujące praktyczne perspektywy pracy socjalnej oraz dają możliwość rozwijania zainteresowań i precyzowania ścieżek przyszłego rozwoju zawodowego.

CO PO STUDIACH?

Absolwenci studiów II stopnia na kierunku praca socjalna są przygotowani do pracy w ośrodkach pomocy społecznej, centrach pomocy rodzinie, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i świetlicach, w domach pomocy społecznej, w jednostkach organizacyjnych do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, w ośrodkach wsparcia i interwencji kryzysowej, w placówkach dla bezdomnych, w zakładach karnych, w ośrodkach dla uchodźców, zakładach opiekuńczo-leczniczych oraz w organizacjach pozarządowych działających w obszarze pomocy społecznej (np. aktywności lokalnej, animacji społeczno-kulturalnej, integracji społecznej, aktywizacji zawodowej). Program studiów umożliwia absolwentom także uzyskać wiedzę i kompetencje niezbędne do podejmowania własnej działalności gospodarczej w zakresie pomocy społecznej (np. poprzez oferowanie prywatnych usług socjalnych lub tworzenie pozarządowych instytucji pomocy społecznej takich jak fundacje, stowarzyszenia).

Dodatkowe informacje

Praca socjalna
Praca socjalna – interdyscyplinarna działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Nieco inaczej praca socjalna definiowana jest przez Helenę Radlińską, określa ją ona mianem wydobywania i pomnażania sił ludzkich, na ich usprawnianiu i organizacji wspólnego działania dla dobra ludzi.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Praca socjalna - UMK, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 201736
Liczba absolwentów
UMK, Praca socjalna (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2017.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Praca socjalna - UMK, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201722,2%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UMK, Praca socjalna (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Praca socjalna - UMK, studia II stopnia
abs.
2017
w I roku5,8%
w II roku
w III roku
w IV roku
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UMK, Praca socjalna (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Praca socjalna - UMK, studia II stopnia
abs.
2017
w I roku0,43
w II roku
w III roku
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UMK, Praca socjalna (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Praca socjalna - UMK, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20172,943,75
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UMK, Praca socjalna (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UMK, Praca socjalna (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Praca socjalna - UMK, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201794,4%88,9%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UMK, Praca socjalna (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UMK, Praca socjalna (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Praca socjalna - UMK, studia II stopnia
abs.
2017
jakakolwiek praca75,6%
umowa o pracę61,0%
samo­zatrudnienie0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UMK, Praca socjalna (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UMK, Praca socjalna (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Praca socjalna - UMK, studia II stopnia
absolwenci
2017
w I roku2 152 zł
w II roku
w III roku
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UMK, Praca socjalna (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Praca socjalna - UMK, studia II stopnia
absolwenci
2017
w I roku2 266 zł
w II roku
w III roku
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UMK, Praca socjalna (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Praca socjalna - UMK, studia II stopnia
abs.
2017
w I roku0,55
w II roku
w III roku
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UMK, Praca socjalna (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Polityka Prywatności