Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Pedagogika specjalna

II stopnia
Język: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.umk.pl, www.umk.pl/kandydaci

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ PEDAGOGIKĘ SPECJALNĄ, specjalność doradztwo zawodowe i rehabilitacyjne, NA UMK?

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku pedagogika specjalna otrzymuje stopień naukowy magistra.

Zasadniczym celem studiów drugiego stopnia (magisterskich uzupełniających) na kierunku: pedagogika specjalna, na specjalności: doradztwo zawodowe i rehabilitacyjne jest przygotowanie wysokiej klasy specjalistów do pracy w obszarze konsultingu zawodowego (doradztwa zawodowego) dla osób pełnosprawnych i rehabilitacyjnego udzielanego osobom z różnym typem niepełnosprawności lub zagrożonych niepełnosprawnością oraz ich środowisku rodzinnemu. Ponadto specjalność przygotowuje do realizacji wysoce specjalistycznych i profesjonalnych działań doradczych w kwestii diagnostyki możliwości
i preferencji edukacyjno-zawodowych oraz opieki nad osobą niepełnosprawną w poszukiwaniu pracy
i zatrudnieniu oraz w adaptacji do stanowiska pracy wobec osób uzyskujących zatrudnienie
na otwartym rynku pracy lub w specjalnych zakładach przeznaczonych dla ludzi z niepełnosprawnością (np. zakłady aktywizacji zawodowej).

Podczas toku studiów student uzyska nowoczesną wiedzę dotyczącą prawidłowości rozwojowych człowieka oraz działań edukacyjnych podejmowanych wobec osób pełnosprawnych i dodatkowo rehabilitacyjnych podejmowanych wobec osób niepełnosprawnych. Program studiów realizowany będzie
w oparciu o kadrę jednego z najlepszych wydziałów pedagogiki w Polsce, jak również pracowników innych wydziałów UMK oraz specjalistów-praktyków.

Absolwent studiów ma możliwość kontynuowania kształcenia na studiach doktoranckich i studiach podyplomowych w obszarze nauk społecznych i humanistycznych.

Absolwenci są przygotowani do pracy w różnych formach organizacyjnych właściwych dla ukończonej specjalności, na stanowisku doradcy zawodowego, w tym:

  • placówkach oświatowo-wychowawczych, np. w szkołach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych; w ośrodkach szkolno-wychowawczych;
  • poradniach specjalistycznych, np. poradniach psychologiczno-pedagogicznych;
  • instytucjach opieki, np. domach pomocy społecznej;
  • wychowania, resocjalizacji i rehabilitacji, np. młodzieżowych ośrodkach wychowawczych; warsztatach terapii zajęciowej;
  • instytucjach samorządowych, np. powiatowych, miejskich i gminnych ośrodkach pomocy rodzinie;
  • organizacjach pozarządowych, np. fundacjach i stowarzyszeniach;
  • centrach szkoleniowych i firmach szkoleniowo-doradczych.
Pedagogika specjalna - studia (II st.) trwają przynajmniej 4 semestry, ECTS≥120. Absolwenci nabędą zaawansowaną wiedzę humanistyczną oraz wykształcone poczucie wrażliwości na potrzeby człowieka – szczególnie niepełnosprawnego i wymagającego wsparcia w rozwoju, edukacji i społecznym funkcjonowaniu. Rozumieją rolę teorii w spełnianiu zadań pedagogicznych i są zdolni do samodzielnego analizowania, interpretowania i wykorzystywania posianej wiedzy w praktyce. Posiadają umiejętności tworzenia racjonalnych kontekstów diagnostycznych, edukacyjnych, wychowawczych, rehabilitacyjnych i terapeutycznych. Posiadają wiedzę z zakresu podstawowego instrumentarium metodologicznego.
Pedagogika
Pedagogika – zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jako nauka o edukacji (wychowaniu i kształceniu), należy do nauk społecznych i zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz kształcenia na przestrzeni całego życia człowieka.
Pedagogika specjalna
Pedagogika specjalna – dział pedagogiki, którego podstawowym obiektem zainteresowania jest człowiek wymagający wsparcia i pomocy w przekraczaniu różnorakich trudności, utrudniających mu rozwój i funkcjonowanie społeczne. Zajmuje się osobami w każdym wieku, starając się odpowiadać na ich szczególne potrzeby: rozwojowe w wieku niemowlęcym, edukacyjne i wychowawcze w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz dorastania a także socjalizacyjne i zawodowe w wieku dojrzałym.
Pedagogika
Mężczyzna tylko od życia może nauczyć się żyć i żadna pedagogika tej nauki nie zastąpi.
Autor: Miguel de Unamuno
Pedagogika
Pedagogika jako nauka może i powinna być formą społecznego i kulturowego krytycyzmu (…). Nie możemy uciec od wyzwań praktyki pogrążonej w kryzysie.
Autor: Zbigniew Kwieciński, Edukacja wobec wyzwań demokracji
Polityka Prywatności