państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Pedagogika specjalna

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
Strona www uczelni: www.umk.pl, www.umk.pl/kandydaci

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ PEDAGOGIKĘ SPECJALNĄ, specjalność doradztwo zawodowe i rehabilitacyjne, NA UMK?

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku pedagogika specjalna otrzymuje stopień naukowy magistra.

Zasadniczym celem studiów drugiego stopnia (magisterskich uzupełniających) na kierunku: pedagogika specjalna, na specjalności: doradztwo zawodowe i rehabilitacyjne jest przygotowanie wysokiej klasy specjalistów do pracy w obszarze konsultingu zawodowego (doradztwa zawodowego) dla osób pełnosprawnych i rehabilitacyjnego udzielanego osobom z różnym typem niepełnosprawności lub zagrożonych niepełnosprawnością oraz ich środowisku rodzinnemu. Ponadto specjalność przygotowuje do realizacji wysoce specjalistycznych i profesjonalnych działań doradczych w kwestii diagnostyki możliwości
i preferencji edukacyjno-zawodowych oraz opieki nad osobą niepełnosprawną w poszukiwaniu pracy
i zatrudnieniu oraz w adaptacji do stanowiska pracy wobec osób uzyskujących zatrudnienie
na otwartym rynku pracy lub w specjalnych zakładach przeznaczonych dla ludzi z niepełnosprawnością (np. zakłady aktywizacji zawodowej).

Podczas toku studiów student uzyska nowoczesną wiedzę dotyczącą prawidłowości rozwojowych człowieka oraz działań edukacyjnych podejmowanych wobec osób pełnosprawnych i dodatkowo rehabilitacyjnych podejmowanych wobec osób niepełnosprawnych. Program studiów realizowany będzie
w oparciu o kadrę jednego z najlepszych wydziałów pedagogiki w Polsce, jak również pracowników innych wydziałów UMK oraz specjalistów-praktyków.

Absolwent studiów ma możliwość kontynuowania kształcenia na studiach doktoranckich i studiach podyplomowych w obszarze nauk społecznych i humanistycznych.

Absolwenci są przygotowani do pracy w różnych formach organizacyjnych właściwych dla ukończonej specjalności, na stanowisku doradcy zawodowego, w tym:

  • placówkach oświatowo-wychowawczych, np. w szkołach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych; w ośrodkach szkolno-wychowawczych;
  • poradniach specjalistycznych, np. poradniach psychologiczno-pedagogicznych;
  • instytucjach opieki, np. domach pomocy społecznej;
  • wychowania, resocjalizacji i rehabilitacji, np. młodzieżowych ośrodkach wychowawczych; warsztatach terapii zajęciowej;
  • instytucjach samorządowych, np. powiatowych, miejskich i gminnych ośrodkach pomocy rodzinie;
  • organizacjach pozarządowych, np. fundacjach i stowarzyszeniach;
  • centrach szkoleniowych i firmach szkoleniowo-doradczych.

Przykłady zawodów

Opisuje i bada zjawiska wychowawcze w kontekście procesów społecznych i przy uwzględnieniu jednostkowych procesów psychicznych; określa wpływ na człowieka różnorodnych oddziaływań, warunkujących jego rozwój w poszczególnych fazach całego życia: rodziny, przedszkola, szkoły, kręgu rówieśników, otoczenia społecznego, środowiska lokalnego, zakładu pracy, służby wojskowej, organizacji społecznych, placówek kulturalnych, środków masowego przekazu i innych instytucji powołanych do wywierania wpływów wychowawczych .
Prowadzi badania nad potrzebami edukacyjnymi osób niepełnosprawnych; udziela im wsparcia i pomocy; prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze z dziećmi i młodzieżą w przedszkolach, szkołach różnych poziomów nauczania oraz w klasach integracyjnych; realizuje procesy rewalidacji, kompensacji oraz resocjalizacji osób niepełnosprawnych.
Organizuje w przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, bursach oraz domach wczasów dziecięcych pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się; współdziała z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną, organami szkoły (placówki) oraz instytucjami pozaszkolnymi, zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji o prawach dziecka.

Dodatkowe informacje

Pedagogika specjalna - studia (II st.) trwają przynajmniej 4 semestry, ECTS≥120. Absolwenci nabędą zaawansowaną wiedzę humanistyczną oraz wykształcone poczucie wrażliwości na potrzeby człowieka – szczególnie niepełnosprawnego i wymagającego wsparcia w rozwoju, edukacji i społecznym funkcjonowaniu. Rozumieją rolę teorii w spełnianiu zadań pedagogicznych i są zdolni do samodzielnego analizowania, interpretowania i wykorzystywania posianej wiedzy w praktyce. Posiadają umiejętności tworzenia racjonalnych kontekstów diagnostycznych, edukacyjnych, wychowawczych, rehabilitacyjnych i terapeutycznych. Posiadają wiedzę z zakresu podstawowego instrumentarium metodologicznego.
Pedagogika
Pedagogika – zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jako nauka o edukacji (wychowaniu i kształceniu), należy do nauk społecznych i zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz kształcenia na przestrzeni całego życia człowieka.
Pedagogika specjalna
Pedagogika specjalna – dział pedagogiki, którego podstawowym obiektem zainteresowania jest człowiek wymagający wsparcia i pomocy w przekraczaniu różnorakich trudności, utrudniających mu rozwój i funkcjonowanie społeczne. Zajmuje się osobami w każdym wieku, starając się odpowiadać na ich szczególne potrzeby: rozwojowe w wieku niemowlęcym, edukacyjne i wychowawcze w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz dorastania a także socjalizacyjne i zawodowe w wieku dojrzałym.
Pedagogika
Pedagogika jako nauka może i powinna być formą społecznego i kulturowego krytycyzmu (…). Nie możemy uciec od wyzwań praktyki pogrążonej w kryzysie.
Autor: Zbigniew Kwieciński, Edukacja wobec wyzwań demokracji
Pedagogika
Mężczyzna tylko od życia może nauczyć się żyć i żadna pedagogika tej nauki nie zastąpi.
Autor: Miguel de Unamuno

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Pedagogika specjalna - UMK, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 201641
rok 201720
Liczba absolwentów
UMK, Pedagogika specjalna (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2017.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Pedagogika specjalna - UMK, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201622,0%
absolwenci z roku 201715,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UMK, Pedagogika specjalna (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Pedagogika specjalna - UMK, studia II stopnia
abs.
2016
abs.
2017
w I roku8,9%5,8%
w II roku2,4%
w III roku
w IV roku
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UMK, Pedagogika specjalna (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Pedagogika specjalna - UMK, studia II stopnia
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,950,80
w II roku0,26
w III roku
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UMK, Pedagogika specjalna (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Pedagogika specjalna - UMK, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20163,495,65
absolwenci z roku 20172,112,84
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UMK, Pedagogika specjalna (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UMK, Pedagogika specjalna (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Pedagogika specjalna - UMK, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201695,1%75,6%0,0%
abs. z roku 201795,0%95,0%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UMK, Pedagogika specjalna (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UMK, Pedagogika specjalna (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Pedagogika specjalna - UMK, studia II stopnia
abs.
2016
abs.
2017
jakakolwiek praca74,2%82,0%
umowa o pracę51,4%77,7%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UMK, Pedagogika specjalna (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UMK, Pedagogika specjalna (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Pedagogika specjalna - UMK, studia II stopnia
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku1 732 zł2 714 zł
w II roku2 555 zł
w III roku
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UMK, Pedagogika specjalna (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Pedagogika specjalna - UMK, studia II stopnia
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku2 046 zł2 686 zł
w II roku2 588 zł
w III roku
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UMK, Pedagogika specjalna (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Pedagogika specjalna - UMK, studia II stopnia
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,460,70
w II roku0,63
w III roku
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UMK, Pedagogika specjalna (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Polityka Prywatności