Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Filologia klasyczna

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2010-09-02
inne oceny
Strona www uczelni: www.umk.pl, www.umk.pl/kandydaci
Studia na filologii klasycznej to prawdziwe studia humanistyczne, które pozwalają dogłębnie poznać źródła cywilizacji europejskiej, początki europejskiej literatury i kultury. Doskonalą znajomość języka łacińskiego i greckiego. Umożliwiają dogłębne poznanie literatury antycznej oraz teorii i praktyki przekładu. Studia dają znakomite podstawy do dalszej, samodzielnej pracy nad językami, literaturą i historią Europy. Stanowią nadto doskonałe uzupełnienie warsztatu historyka lub historyka sztuki, który chce się zajmować dawniejszymi epokami.

Dodatkowe informacje

Filologia
Filologia – nauka humanistyczna, badająca język i literaturę kręgu cywilizacyjnego lub narodu. Głównym przedmiotem jej badań jest tekst, a celem – jego komentarz i interpretacja.
Filologia klasyczna
Filologia klasyczna (gr.-łac. philologia classica, zamiłowanie do języków klasycznych) – gałąź nauk humanistycznych zajmująca się badaniem języków klasycznych dla kultury europejskiej (zwanych w skrócie po prostu klasycznymi), to jest greki i łaciny.
Polityka Prywatności