Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Olsztyn, Polska

Rybactwo

II stopnia
Język: polski
Grupa kierunków: rolnictwo, leśnictwo i rybactwo, weterynaryjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Student kierunku rybactwo zna zasady chowu i hodowli ryb oraz sterowania procesami ich reprodukcji. Potrafi ocenić stan zdrowotny organizmów wodnych, zna metody i efekty stosowania zabiegów pielęgnacyjnych i intensyfikacyjnych. Zna technikę i technologię połowów i transportu ryb, sposoby zabezpieczenia złowionych ryb, a także podstawy technologii ich przetwórstwa. Posiada wiedzę z zakresu prawnych i ekonomicznych aspektów gospodarki rybackiej oraz zna zasady ochrony środowiska i zasobów naturalnych. Posiada podstawowe umiejętności oceny jakości środowiska wodnego. Posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu technik, technologii i urządzeń stosowanych w akwakulturze ryb oraz bezkręgowców wodnych słodkowodnych i morskich. Zna zasady zrównoważonej eksploatacji naturalnych populacji ryb, stosowania czynnych i biernych metod ochrony ichtiofauny. Potrafi wybrać model zagospodarowania danego akwenu i sporządzić operat rybacki. Ma pogłębioną wiedzę na temat ekonomiki przemysłowych metod chowu i eksploatacji ryb z zachowaniem poszanowania prawa wodnego, rybackiego i ochrony środowiska, ze szczególnych uwzględnieniem przepisów prawnych UE. Jest wszechstronnie przygotowany do planowania, projektowania i kontroli procesów technologicznych, nadzoru oraz eksploatacji maszyn i urządzeń, wykorzystywanych w gospodarce rybackiej. Potrafi ocenić wpływ rybactwa i akwakultury na środowisko i rozwiązywać problemy gospodarki rybackiej.

Ocena programowa PKA

Data: 2015-09-03
Ocena: wyróżniająca
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, iż wysoka jakość kształcenia prowadzonego na kierunku „rybactwo” na Wydziale Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uzasadnia wydanie oceny wyróżniającej. Kryteria oceny programowej dotyczące: koncepcji rozwoju kierunku, celów i efektów kształcenia oraz systemu ich weryfikacji, programu studiów, zasobów kadrowych, infrastruktury dydaktycznej oraz wewnętrznego systemu zapewniania jakości ocenione zostały na „wyróżniająco”, natomiast kryteria odnoszące się do: prowadzenia badań naukowych, a także systemu wsparcia studentów w procesie uczenia się, uzyskały ocenę „w pełni”. Poziom prowadzonego kształcenia spełnia zatem kryteria jakościowe oceny programowej w stopniu pozwalającym na wydanie oceny wyróżniającej.
Rybactwo - studia (II st.) trwają przynajmniej 3 semestry, ECTS≥90. Absolwent nabywa gruntowną wiedzę z zakresu rybactwa poszerzoną o wiedzę dotyczącą ekonomicznych i prawnych uwarunkowań gospodarowania środowiskiem wodnym, a także z zakresu nauk technicznych i metodyki badań ichtiologicznych. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne rozwiązywanie problemów z zakresu rybactwa w ujęciu lokalnym, regionalnym, krajowym i globalnym – również w niestandardowych sytuacjach. Umie wydawać opinie z zachowaniem zasad prawnych, ekonomicznych i etycznych.
Rybactwo
Rybactwo – (gospodarka rybacka) – zespół planowanych i skoordynowanych czynności mających na celu racjonalne gospodarowanie organizmami wodnymi w myśl zasad ekonomii i zgodnie z założeniami ochrony przyrody. Pojęcie to obejmuje:
Polityka Prywatności