Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Olsztyn, Polska

Politologia

II stopnia
Język: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Absolwent powinien posiadać ogólną wiedzę pozwalającą na zrozumienie zjawisk i procesów politycznych zachodzących w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej, a także umożliwiającą analizowanie zależności między funkcjonowaniem instytucji politycznych, społeczeństw i jednostek ludzkich. Powinien znać historyczne uwarunkowania oraz współczesne mechanizmy działania systemów politycznych. Powinien posiadać umiejętności korzystania ze zdobytej wiedzy w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych. Powinien umieć rozwiązywać proste problemy zawodowe, uczestniczyć w pracy zespołowej, kierować zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone, komunikować się z otoczeniem, zbierać, hierarchizować, przetwarzać i przekazywać informacje. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej, organach partii politycznych, organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych, a także w mediach oraz szkolnictwie - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Ocena programowa PKA

Data: 2011-11-24
Ocena: wyróżniająca
Wyróżniającą ocenę jakości kształcenia na kierunku „politologia” prowadzonym na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uzasadnia spełnienie wymagań kadrowych, programowych i organizacyjnych w stopniu niejednokrotnie przekraczającym obowiązujące standardy.

Oceniana jednostka w ostatnich latach wykazała się dużą dynamiką rozwojową, skutkującą wysokim poziomem działalności naukowej oraz efektów kształcenia, współpracą międzynarodową oraz stabilną, młodą i wysoko wykwalifikowaną kadrą.

Zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2009/2010 prowadziło 22 nauczycieli akademickich stanowiących tzw. minimum kadrowe na ocenianym kierunku oraz 17 pozostałych nauczycieli akademickich. Wśród nich było trzynastu pracowników samodzielnych, w tym: sześciu z tytułem naukowym profesora oraz siedmiu doktorów habilitowanych. Ponadto kadrę naukowo-dydaktyczną prowadzącą zajęcia na ocenianym kierunku studiów tworzyło 26 doktorów i 1 magister. Osoby prowadzące zajęcia posiadają znaczący dorobek naukowy z zakresu politologii i dyscyplin pokrewnych.
Politologia - studia (II st.) trwają przynajmniej 4 semestry, ECTS≥120. Absolwent studiów powinien posiadać rozszerzoną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę dotyczącą funkcjonowania sfery polityki, umożliwiającą rozumienie dynamiki zmian politycznych i strategii decyzyjnych. Absolwent powinien umieć analizować postawy i zachowania uczestników procesów politycznych oraz ich wzajemne relacje i interakcje z innymi podmiotami życia społecznego. Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności pozwalające na dokonywanie samodzielnych oraz pogłębionych analiz i syntez procesów zachodzących w życiu publicznym. Powinien umieć kompetentnie i zgodnie z zasadami etyki kierować zespołami ludzkimi. Powinien umieć podejmować decyzje polityczne.
Politologia
Politologia, in. nauki polityczne (ang. political science, fr. sciences politiques) – jedna z nauk społecznych, zajmująca się polityką rozumianą jako całokształt działalności związanej ze sprawowaniem władzy politycznej, jej funkcją i rolą w życiu społecznym, teorią jej organizacji, funkcjami i charakterem państwa i międzynarodowych organizacji politycznych.
Politologia
Nauki polityczne muszą więc brać rzeczywistość taka jaka ona jest i mówić co robić, żeby była lepsza.
Autor: Grażyna Ulicka
Polityka Prywatności