Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Olsztyn, Polska

Ochrona środowiska (Wydział Nauk o Środowisku)

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2015-09-03
inne oceny
cenie na kierunku ochrona środowiska pozwala zdobyć rozszerzon wiedzę z zakresu: ekotoksykologii, planowania przestrzennego, polityki ekologicznej, technologii informacyjnych, statystyki i modelowania w nauka 0 środowisku. Zna zasady zrównoważonego rozwoju, zasady monitoringin środowiskowego, techniki i technologie stosowane w ochronie środowiska. Sposoby ochrony i odnowy zasobów naturalnych. Zna metody rekultywac zbiorników wodnych, systemy zaopatrzenia i gospodarowania wodą. Potrafi ocenić funkcjonowanie obiektów inżynierskich, stan środrJWiska, wpt inwestycji na środowisko. Samodzielnie i w zespole rozwiązywać problem® iązane z projektowaniem i kontrolą procesów technologicznych, nadzorem 1 eksploatacją urządzeń i instalacji do oczyszczania wody i ścieków oraz unieszkodliwiania i zagospodarowywania odpadów. Stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze oraz metody analityczne i symulacyjne Umie interpretować dane empiryczne i formułować na ich podstawie wnioski. Porozumiewa się w sprawach ochrony środowiska z innymi specjalistami oraz organizuje pracę grup i zespołów.

Dodatkowe informacje

Ochrona
ochrona, jako opieka
Ochrona środowiska
Ochrona środowiska – całokształt działań zmierzających do naprawienia wyrządzonych szkód lub zapobiegających wyrządzeniu szkód fizycznemu otoczeniu lub zasobom naturalnym, jak też działania zmierzające do zmniejszenia ryzyka wystąpienia takich szkód, bądź zachęcające do bardziej efektywnego wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym środki służące oszczędzaniu energii i stosowania odnawialnych źródeł energii.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Ochrona środowiska (Wydział Nauk o Środowisku) - UWM, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 201470
rok 201546
rok 201651
Liczba absolwentów
UWM, Ochrona środowiska (Wydział Nauk o Środowisku) (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2016.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:
dla kierunku Ochrona środowiska (Wydział Nauk o Środowisku) - UWM, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201410,0%
absolwenci z roku 20156,5%
absolwenci z roku 20165,9%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UWM, Ochrona środowiska (Wydział Nauk o Środowisku) (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Ochrona środowiska (Wydział Nauk o Środowisku) - UWM, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku po uzyskaniu dyplomu31,4%22,5%13,6%
w II roku po uzyskaniu dyplomu11,7%8,3%
w III roku po uzyskaniu dyplomu3,2%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UWM, Ochrona środowiska (Wydział Nauk o Środowisku) (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
UWM, Ochrona środowiska (Wydział Nauk o Środowisku) (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Ochrona środowiska (Wydział Nauk o Środowisku) - UWM, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku2,352,121,24
w II roku1,200,59
w III roku0,25
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UWM, Ochrona środowiska (Wydział Nauk o Środowisku) (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
UWM, Ochrona środowiska (Wydział Nauk o Środowisku) (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)
dla kierunku Ochrona środowiska (Wydział Nauk o Środowisku) - UWM, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20146,7111,98
absolwenci z roku 20157,1911,28
absolwenci z roku 20164,214,86
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UWM, Ochrona środowiska (Wydział Nauk o Środowisku) (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UWM, Ochrona środowiska (Wydział Nauk o Środowisku) (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Ochrona środowiska (Wydział Nauk o Środowisku) - UWM, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamozatrudnienie
absolwenci z roku 201472,9%41,4%0,0%
absolwenci z roku 201560,9%32,6%0,0%
absolwenci z roku 201652,9%39,2%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UWM, Ochrona środowiska (Wydział Nauk o Środowisku) (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UWM, Ochrona środowiska (Wydział Nauk o Środowisku) (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie
dla kierunku Ochrona środowiska (Wydział Nauk o Środowisku) - UWM, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
jakakolwiek praca42,0%34,2%36,0%
umowa o pracę23,0%18,8%25,9%
samozatrudnienie0,0%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UWM, Ochrona środowiska (Wydział Nauk o Środowisku) (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UWM, Ochrona środowiska (Wydział Nauk o Środowisku) (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Ochrona środowiska (Wydział Nauk o Środowisku) - UWM, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku1 382 zł1 421 zł1 806 zł
w II roku2 194 zł2 273 zł
w III roku2 802 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UWM, Ochrona środowiska (Wydział Nauk o Środowisku) (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku ze wszystkich źródeł
UWM, Ochrona środowiska (Wydział Nauk o Środowisku) (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Ochrona środowiska (Wydział Nauk o Środowisku) - UWM, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku2 026 zł2 105 zł2 311 zł
w II roku2 416 zł2 475 zł
w III roku2 941 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UWM, Ochrona środowiska (Wydział Nauk o Środowisku) (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku z umowy o pracę
UWM, Ochrona środowiska (Wydział Nauk o Środowisku) (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Ochrona środowiska (Wydział Nauk o Środowisku) - UWM, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku0,400,400,47
w II roku0,610,61
w III roku0,75
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UWM, Ochrona środowiska (Wydział Nauk o Środowisku) (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2014 roku
UWM, Ochrona środowiska (Wydział Nauk o Środowisku) (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Polityka Prywatności