Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Olsztyn, Polska

Ochrona środowiska (Wydział Nauk o Środowisku)

II stopnia
Język: polski
Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
System studiów: sta­cjo­nar­ne
cenie na kierunku ochrona środowiska pozwala zdobyć rozszerzon wiedzę z zakresu: ekotoksykologii, planowania przestrzennego, polityki ekologicznej, technologii informacyjnych, statystyki i modelowania w nauka 0 środowisku. Zna zasady zrównoważonego rozwoju, zasady monitoringin środowiskowego, techniki i technologie stosowane w ochronie środowiska. Sposoby ochrony i odnowy zasobów naturalnych. Zna metody rekultywac zbiorników wodnych, systemy zaopatrzenia i gospodarowania wodą. Potrafi ocenić funkcjonowanie obiektów inżynierskich, stan środrJWiska, wpt inwestycji na środowisko. Samodzielnie i w zespole rozwiązywać problem® iązane z projektowaniem i kontrolą procesów technologicznych, nadzorem 1 eksploatacją urządzeń i instalacji do oczyszczania wody i ścieków oraz unieszkodliwiania i zagospodarowywania odpadów. Stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze oraz metody analityczne i symulacyjne Umie interpretować dane empiryczne i formułować na ich podstawie wnioski. Porozumiewa się w sprawach ochrony środowiska z innymi specjalistami oraz organizuje pracę grup i zespołów.

Ocena programowa PKA

Data: 2015-09-03
Ocena: pozytywna
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, że Wydział Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie spełnia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne do prowadzenia na kierunku „ochrona środowiska” studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Kryteria oceny programowej dotyczące: koncepcji rozwoju kierunku, zasobów kadrowych oraz wewnętrznego systemu zapewniania jakości ocenione zostały na „wyróżniająco”, natomiast kryteria odnoszące się do: celów i efektów kształcenia oraz systemu ich weryfikacji, programu studiów, infrastruktury dydaktycznej, prowadzenia badań naukowych, a także systemu wsparcia studentów w procesie uczenia się, uzyskały ocenę „w pełni”. Poziom prowadzonego kształcenia spełnia zatem kryteria jakościowe w stopniu pozwalającym na wydanie oceny pozytywnej.
Ochrona
ochrona, jako opieka
Ochrona środowiska
Ochrona środowiska – całokształt działań zmierzających do naprawienia wyrządzonych szkód lub zapobiegających wyrządzeniu szkód fizycznemu otoczeniu lub zasobom naturalnym, jak też działania zmierzające do zmniejszenia ryzyka wystąpienia takich szkód, bądź zachęcające do bardziej efektywnego wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym środki służące oszczędzaniu energii i stosowania odnawialnych źródeł energii.
Polityka Prywatności