Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Olsztyn, Polska

Filologia angielska

II stopnia
Kierunek: Filologia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: językowe
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Celem kształcenia na tym kierunku jest osiągniecie znajomości język obcego na poziomie biegłości Cl Europejskiego Systemu Opisu Kształceni Językowego Rady Europy oraz posługiwanie się językiem specjalistyczny niezbędnym do wykonywania wybranego zawodu. Ukończenie specjalność nauczycielskiej na studiach pierwszego stopnia daje kwalifikacje uprawniając do nauczania języka obcego w szkole podstawowej. Absolwent specjalność nauczycielskiej studiów drugiego stopnia jest wysoko wykwalifikowany nauczycielem w szkole ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej. Absolwent może podjąć pracę jako:
  • tłumacz w przedstawicielstwach firm oraz agendach rządowych, samorządowych i pozarządowych,
  • dziennikarz, pracownik mediów,
  • redaktor, adiustator bądź korektor w wydawnictwach książkowych i prasowych,
  • pracownik instytucji kulturalnych,
  • konsultant językowy,
  • pracownik służby dyplomatycznej, służb celnych, straży granicznej,
  • pracownik biur podróży, linii lotniczych, przewoźników promowych, firm spedycyjnych,
  • nauczyciel języka obcego (po ukończeniu odpowiedniej specjalności nauczycielskiej).

Dodatkowe informacje

Filologia
Filologia – nauka humanistyczna, badająca język i literaturę kręgu cywilizacyjnego lub narodu. Głównym przedmiotem jej badań jest tekst, a celem – jego komentarz i interpretacja.
Filologia angielska
Filologia angielska, in. anglistyka (ang. English studies, studia nad językiem angielskim) – filologia języka angielskiego; nauka o języku angielskim, literaturze anglojęzycznej, dydaktyce języka angielskiego oraz kulturze krajów angielskiego obszaru językowego. Dotyczy to państw, gdzie język ten jest uznawany za język urzędowy, jak i pomocniczy. Także kierunek w szkole wyższej, którego przedmiotem dydaktyki i badań są wymienione dziedziny. W Polsce problematyką anglistyki zajmują się uczelnie we wszystkich większych ośrodkach akademickich.
Polityka Prywatności