Olsztyn, Polska

Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Kształcenie na kierunku inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej pozwala na zdobycie wszechstronnej wiedzy z zakresu zaawansowanych technik projektowania, symulacji i optymalizacji operacji w technologiach oraz systemach w produkcji rolnej i przetwórstwie rolno-spożywczym. W trakcie trwania studiów student nabywa umiejętność wykorzystywania systemów satelitarnych technik w sterowaniu produkcję i eksploatację maszyn i urządzeń. Poznaje zasady zarządzania i kierowania produkcję i usługami w systemie produkcji indywidualnej i zbiorowej oraz wdrażania innowacyjności, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa pracy i jakości produktów.

Absolwent po ukończeniu studiów może zajmować stanowisko specjalisty w branży rolno-spożywczej, Pracować w jednostkach projektowych, jednostkach obsługi rolnictwa, a także w średnich i małych przedsiębiorstwach prowadzących indywidualną działalność gospodarczą.

Dodatkowe informacje

Inżynieria
Inżynieria – działalność polegająca na projektowaniu, konstrukcji, modyfikacji i utrzymaniu efektywnych kosztowo rozwiązań dla praktycznych problemów, z wykorzystaniem wiedzy naukowej oraz technicznej. Działalność ta wymaga rozwiązywania problemów różnej natury oraz skali. Bardziej ogólnie, inżynieria zajmuje się też rozwojem techniki i technologii.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej - UWM, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 201622
rok 201731
rok 201840
rok 201915
Liczba absolwentów
UWM, Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2019.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej - UWM, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 20169,1%
absolwenci z roku 20173,2%
absolwenci z roku 20185,0%
absolwenci z roku 20196,7%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UWM, Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej - UWM, studia II stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku23,9%16,7%8,8%13,9%
w II roku3,8%5,9%8,8%
w III roku4,5%4,8%
w IV roku6,4%
w V roku
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UWM, Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej - UWM, studia II stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku1,671,961,361,80
w II roku0,240,571,55
w III roku0,360,62
w IV roku0,80
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UWM, Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej - UWM, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20165,237,48
absolwenci z roku 20176,316,88
absolwenci z roku 20184,054,72
absolwenci z roku 20193,603,50
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UWM, Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UWM, Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej - UWM, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201695,5%77,3%0,0%
abs. z roku 201783,9%74,2%3,2%
abs. z roku 201880,0%75,0%0,0%
abs. z roku 201993,3%86,7%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UWM, Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UWM, Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UWM, Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej - UWM, studia II stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
jakakolwiek praca65,5%65,6%63,6%73,3%
umowa o pracę50,0%52,4%60,2%71,7%
samo­zatrudnienie0,0%3,2%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UWM, Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UWM, Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UWM, Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej - UWM, studia II stopnia
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku2 069 zł2 220 zł3 819 zł3 019 zł
w II roku3 271 zł3 170 zł4 978 zł
w III roku4 027 zł3 686 zł
w IV roku4 028 zł
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UWM, Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej - UWM, studia II stopnia
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku2 419 zł2 448 zł3 851 zł3 229 zł
w II roku3 319 zł3 165 zł4 945 zł
w III roku4 027 zł3 731 zł
w IV roku4 246 zł
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UWM, Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej - UWM, studia II stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,560,540,870,67
w II roku0,840,721,06
w III roku0,950,78
w IV roku0,89
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UWM, Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Polityka Prywatności