Studia magisterskie II stopnia

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
status uczelni  
Olsztyn, Polska

Filologia rosyjska

II stopnia
Kierunek: Filologia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: językowe
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Celem kształcenia na tym kierunku jest osiągniecie znajomości język obcego na poziomie biegłości Cl Europejskiego Systemu Opisu Kształceni Językowego Rady Europy oraz posługiwanie się językiem specjalistyczny niezbędnym do wykonywania wybranego zawodu. Ukończenie specjalność nauczycielskiej na studiach pierwszego stopnia daje kwalifikacje uprawniając do nauczania języka obcego w szkole podstawowej. Absolwent specjalność nauczycielskiej studiów drugiego stopnia jest wysoko wykwalifikowany nauczycielem w szkole ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej. Absolwent może podjąć pracę jako:
  • tłumacz w przedstawicielstwach firm oraz agendach rządowych, samorządowych i pozarządowych,
  • dziennikarz, pracownik mediów,
  • redaktor, adiustator bądź korektor w wydawnictwach książkowych i prasowych,
  • pracownik instytucji kulturalnych,
  • konsultant językowy,
  • pracownik służby dyplomatycznej, służb celnych, straży granicznej,
  • pracownik biur podróży, linii lotniczych, przewoźników promowych, firm spedycyjnych,
  • nauczyciel języka obcego (po ukończeniu odpowiedniej specjalności nauczycielskiej).

Przykłady zawodów

Prowadzi badania nad językiem, literaturą oraz kulturą określonego narodu lub kręgu cywilizacyjnego; opracowuje materiały do nauki danego języka obcego, jak też dokonuje przekładów z tego języka na język polski i odwrotnie.
Prowadzi zajęcia dydaktyczne na kursach intensywnych, przyspieszonych, miesięcznych, semestralnych, weekendowych w szkołach języków obcych, w szkołach i przedszkolach, zakładach pracy stosując nowoczesne metody nauczania języków obcych;
przeprowadza testy kontrolne, egzaminy semestralne, wydaje certyfikaty kończące określony poziom nauczania języka obcego.
Prowadzi zajęcia dydaktyczne z języka obcego w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz na kursach językowych, dbając aby uczniowie nabyli wiedzę i umiejętności komunikowania się w języku obcym w mowie i piśmie, na wymaganym poziomie określonym w podstawie programowej kształcenia językowego obowiązującej dla poszczególnych typów szkół. Realizuje dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze zadania szkoły określone w szkolnych programach opiekuńczo-wychowawczych; posiada wiedzę pedagogiczną, socjologiczną, z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania języków obcych, w tym z zakresu kultury, sztuki, polityki i historii krajów z danego obszaru językowego.
Prowadzi w szkole podstawowej zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dbając, aby uczniowie nabyli wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia, szczególnie umiejętności komunikowania się w języku obcym w mowie i piśmie, na wymaganym poziomie.

Dodatkowe informacje

Filologia
Filologia – nauka humanistyczna, badająca język i literaturę kręgu cywilizacyjnego lub narodu. Głównym przedmiotem jej badań jest tekst, a celem – jego komentarz i interpretacja.
Polityka Prywatności