Lublin, Polska

Europeistyka

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne

Program kształcenia drugiego stopnia jest komplementarny z programem kształcenia studiów pierwszego stopnia. Studia europeistyczne mogą być podejmowane również przez absolwentów innych kierunków stopnia pierwszego. Program kształcenia drugiego stopnia w sposób szczególny uwzględnia problematykę kulturową oraz społeczną, ponieważ bogate dziedzictwo kulturowe Europy jest jednym z ważniejszych czynników warunkujących szereg procesów społecznych. Pogłębiona wiedza na ten temat jest niezbędna do zrozumienia na poziomie zaawansowanym problematyki właściwej dla Europy oraz Unii Europejskiej i tym samym uzyskania kwalifikacji potwierdzonych otrzymaniem dyplomu magistra.

Studia drugiego stopnia kierunku Europeistyka w sposób szczególny uwzględniają potrzebę mobilności studentów. Do tego celu przeznaczony jest semestr III, w którym student ma obligatoryjnie zrealizować tylko zajęcia seminaryjne, pozostałe przedmioty są do wyboru. Student może realizować zajęcia w wybranych uniwersytetach w kraju (program MOST) lub za granicą (program ERASMUS).

Absolwent posiada kwalifikacje drugiego stopnia uprawniające do podjęcia studiów trzeciego stopnia na kierunkach studiów w obszarze kształcenia nauk humanistycznych i społecznych, co daje mu możliwość samodzielnego pogłębienia i poszerzenia zarówno wiedzy jak i umiejętności, dających możliwość zaawansowanego rozwoju zawodowego.

Dodatkowe informacje

Europeistyka - studia (II st.) trwają przynajmniej 4 semestry, ECTS≥120. Absolwent studiów nabywa rozszerzoną - w stosunku do studiów pierwszego stopnia - wiedzę dotyczącą problematyki cywilizacyjnej współczesnego świata i Europy, a także mechanizmów funkcjonowania Unii Europejskiej i całego kontynentu. Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne rozwiązywanie problemów zawodowych - również w niestandardowych sytuacjach - a także umieć wystawiać opinie na podstawie niekompletnych lub ograniczonych informacji z zachowaniem praw człowieka oraz zasad etycznych, prawnych i ekonomicznych. Powinien umieć porozumiewać się w sprawach zawodowych zarówno ze specjalistami, jak i niespecjalistami, a także organizować pracę grupową i kierować pracą zespołów.
Europeistyka
Europeistyka – kierunek studiów na polskich uniwersytetach, akademiach i niektórych politechnikach. Uznany za oficjalny rozporządzeniem ministra edukacji i sportu z dn. 3 listopada 2003.
Polityka Prywatności