studiamagisterskie.info
Lublin, Polska

Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Studia II stopnia na stronie UMCS:
rekrutacja.umcs.pl/studia-ii-stopnia/

Podejmując kształcenie na tym unikalnym kierunku - zdobędziesz zaawansowane kompetencje zawodowe i społeczne, a także zostaniesz profesjonalnie przygotowany do poruszania się na rynku usług archiwalnych.

Program Archiwistyki nastawiony jest na realizację nowoczesnych koncepcji kształcenia archiwistów oraz zarządców dokumentacji/zapisów informacyjnych (records and informations managerów = RIM). Przy jego tworzeniu wzięto pod uwagę wzory krajów wysoko rozwiniętych, a także normy jakości ISO dotyczące RIM. Tradycje historycznej archiwistyki polskiej i europejskiej z wymaganiami zarządzania dokumentacją rozumianego jako ważny dział zarządzania wiedzą i informacją - nie będą Ci obce!

Znaczną część nauki poświęcisz kształtowaniu umiejętności nie tylko teoretycznych, ale i praktycznych, co da Ci doskonałą podstawę do późniejszego wykonywania zawodów związanych z praktycznym posługiwaniem się wiedzą o dokumencie i archiwum.

Przykłady zawodów

Przejmuje, przechowuje, porządkuje, zabezpiecza i udostępnia materiały archiwalne w sieci lub poza siecią archiwów państwowych.
Archiwista dokumentów elektronicznych gromadzi, ewidencjonuje, zabezpiecza, brakuje i udostępnia dokumenty cyfrowe.
Archiwista dokumentów elektronicznych jest zawodem o charakterze usługowym. Celem pracy archiwisty dokumentów elektronicznych jest przejmowanie, przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów elektronicznych oraz kontrola i zarządzanie zestawionymi logicznie informacjami, powiązanymi z dokumentami elektronicznymi. Praca polega na przejmowaniu dokumentów z dowolnego nośnika i wprowadzaniu do systemu teleinformatycznego, a także na przejmowaniu dokumentów w systemie dokumentacji elektronicznej na stan archiwum zakładowego. Archiwista dokumentów elektronicznych odpowiednio kwalifikuje i klasyfikuje dokumenty, a następnie zapisuje w strukturze umożliwiającej wyodrębnienie treści dokumentu w dowolnym czasie. Do jego obowiązków należy brakowanie, sortowanie i wyszukiwanie dokumentów elektronicznych w systemie funkcjonującym w danej instytucji, udostępnianie dokumentacji w tym: robienie kwerend, wykonywanie kopii oraz poświadczanie ich. Archiwista dokumentów elektronicznych odpowiedzialny jest za właściwe zabezpieczenie trwałości dokumentacji elektronicznej.
Archiwista zakładowy zajmuje się gromadzeniem, zabezpieczaniem, ewidencjonowaniem, brakowaniem i udostępnianiem dokumentacji.
Archiwista zakładowy jest zawodem o charakterze biurowym. Celem jego pracy jest gromadzenie, przechowywanie, zabezpieczanie, ewidencjonowanie, brakowanie i udostępnianie dokumentacji. Czuwa nad poprawnością doboru klas z jednolitego rzeczowego wykazu akt przez pracowników merytorycznych komórek organizacyjnych, poprawnością rejestrowania i prowadzenia spraw, koordynuje czynności kancelaryjne oraz przygotowanie dokumentacji przekazywanej do archiwum zakładowego. Przyjmuje oraz weryfikuje dokumentację dostarczoną i usystematyzowaną przez komórki organizacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz prowadzi jej ewidencję. Dostarczone materiały rozmieszcza w pomieszczeniach magazynowych oraz monitoruje i zapewnia właściwe warunki przechowywania. Udostępnia i wypożycza dokumentację osobom upoważnionym. Inicjuje i uczestniczy w procesie brakowania (wydzielania i likwidacji) dokumentacji niearchiwalnej. Przekazuje materiały archiwalne do archiwum państwowego. Jest zobowiązany przestrzegać tajemnicy służbowej.

Dodatkowe informacje

Archiwistyka
Archiwistyka – humanistyczna dyscyplina naukowa, wywodząca się z historii, powiązana również z bibliotekoznawstwem i informacją naukową. Przedmiotem badań archiwistyki są archiwa i dokumentacja.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi - UMCS, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 201713
rok 201920
rok 202016
rok 202113
Liczba absolwentów
UMCS, Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi - UMCS, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 20177,7%
absolwenci z roku 201925,0%
absolwenci z roku 202012,5%
absolwenci z roku 202115,4%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UMCS, Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi - UMCS, studia II stopnia
abs.
2017
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku23,7%22,1%18,8%11,5%
w II roku18,6%13,8%20,3%
w III roku9,0%6,2%
w IV roku8,3%
w V roku3,2%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UMCS, Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UMCS, Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi - UMCS, studia II stopnia
abs.
2017
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku2,802,642,331,96
w II roku2,631,312,81
w III roku1,440,58
w IV roku1,14
w V roku0,25
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UMCS, Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UMCS, Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi - UMCS, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20179,0024,55
absolwenci z roku 20194,476,33
absolwenci z roku 20202,005,29
absolwenci z roku 20212,174,33
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UMCS, Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UMCS, Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi - UMCS, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201769,2%30,8%0,0%
abs. z roku 201985,0%70,0%5,0%
abs. z roku 202093,8%75,0%0,0%
abs. z roku 202192,3%69,2%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UMCS, Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UMCS, Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMCS, Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi - UMCS, studia II stopnia
abs.
2017
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca45,5%65,0%78,6%71,2%
umowa o pracę13,5%49,2%64,6%37,2%
samo­zatrudnienie0,0%0,8%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UMCS, Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UMCS, Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMCS, Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi - UMCS, studia II stopnia
absolwenci
2017
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 170 zł2 313 zł2 905 zł2 805 zł
w II roku2 069 zł3 302 zł3 835 zł
w III roku2 716 zł4 005 zł
w IV roku2 688 zł
w V roku3 311 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UMCS, Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UMCS, Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi - UMCS, studia II stopnia
absolwenci
2017
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 402 zł2 712 zł3 319 zł3 252 zł
w II roku2 539 zł3 471 zł4 014 zł
w III roku2 722 zł3 991 zł
w IV roku2 867 zł
w V roku3 315 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UMCS, Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UMCS, Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi - UMCS, studia II stopnia
abs.
2017
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,300,470,590,49
w II roku0,440,620,70
w III roku0,530,70
w IV roku0,47
w V roku0,54
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UMCS, Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UMCS, Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kontakt:

pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5
20-031 Lublin
Biuro Rekrutacji:
tel. +48 (81) 537 58 70,
+48 (81) 537 58 80


 


Polityka Prywatności