Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Lublin, Polska

Prawno-menadżerski

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: prawne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne

Studia prowadzone są w formie stacjonarnej, trwają 4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra.

Program kształcenia zakłada połączenie wiedzy z dziedzin: nauk prawnych oraz nauk ekonomicznych. Obejmuje zagadnienia z zakresu prawa prywatnego i publicznego dotyczące obrotu gospodarczego, statusu przedsiębiorcy, zatrudnienia oraz opodatkowania działalności gospodarczej, a także elementy wiedzy ekonomicznej z zakresu nauk o zarządzaniu odnoszące się do gospodarowania zasobami ludzkimi, finansowymi i materialnymi. Program studiów łączy specjalistyczne przygotowanie przyszłych praktyków gospodarczych przez wyposażenie ich w odpowiedni zasób wiedzy i umiejętności oraz przygotowanie do kontynuowania kształcenia na studiach doktoranckich.

Możliwości zatrudnienia po studiach:

  • przedsiębiorstwa prowadzące działalność handlową, usługową, wytwórczą, budowlaną
  • instytucje finansowe (banki, zakłady ubezpieczeń, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne)
  • podmioty prowadzące działalność w zakresie doradztwa ekonomicznego
  • instytucje pozarządowe uczestniczące w działalności gospodarczej lub wspierających taką działalność w ramach działań statutowych
  • absolwent jest przygotowany do zorganizowania i prowadzenia działalności gospodarczej
Polityka Prywatności