państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Lublin, Polska

Lingwistyka stosowana

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Absolwent studiów drugiego stopnia będzie dysponował wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu szeroko pojętej komparatystyki językowo-kulturowej, językoznawstwa kognitywnego, tekstologii porównawczej, porównawczej dydaktyki języków obcych, translatoryki oraz medioznawstwa.
Absolwent nabywa umiejętności samodzielnego tworzenia, redagowania oraz przekładu tekstów specjalistycznych, technicznych i literackich oraz umiejętność tłumaczenia konsekutywnego i symultanicznego. Absolwent nabywa umiejętność nauczania języka specjalistycznego (Business English, Wirtschaftsdeutsch, inne języki specjalistyczne) w zakresie wybranej pary językowej i będzie przygotowany do prowadzenia badań naukowych i kontynuowania edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).
Zakres (ścieżki, specjalności):

Dodatkowe informacje

Lingwistyka stosowana
Lingwistyka stosowana – dziedzina nauki zajmująca się rozpoznawaniem i badaniem zagadnień związanych z językiem oraz rozwiązywaniem występujących w praktyce problemów językowych. Pokrewne jej działy to: dydaktyka, językoznawstwo, psychologia, antropologia oraz socjologia.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Lingwistyka stosowana - UMCS, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 201435
rok 201534
rok 201635
rok 201741
Liczba absolwentów
UMCS, Lingwistyka stosowana (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2017.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Lingwistyka stosowana - UMCS, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201420,0%
absolwenci z roku 201526,5%
absolwenci z roku 201614,3%
absolwenci z roku 201712,2%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UMCS, Lingwistyka stosowana (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Lingwistyka stosowana - UMCS, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku5,2%3,7%5,5%4,6%
w II roku0,0%0,0%3,3%
w III roku0,0%1,6%
w IV roku1,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UMCS, Lingwistyka stosowana (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
UMCS, Lingwistyka stosowana (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Lingwistyka stosowana - UMCS, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,500,430,650,54
w II roku0,000,000,31
w III roku0,000,29
w IV roku0,13
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UMCS, Lingwistyka stosowana (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
UMCS, Lingwistyka stosowana (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Lingwistyka stosowana - UMCS, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20144,035,43
absolwenci z roku 20155,066,48
absolwenci z roku 20163,974,73
absolwenci z roku 20172,593,75
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UMCS, Lingwistyka stosowana (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UMCS, Lingwistyka stosowana (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Lingwistyka stosowana - UMCS, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201485,7%74,3%5,7%
abs. z roku 201582,4%70,6%5,9%
abs. z roku 201680,0%57,1%8,6%
abs. z roku 201770,7%58,5%2,4%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UMCS, Lingwistyka stosowana (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UMCS, Lingwistyka stosowana (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMCS, Lingwistyka stosowana (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Lingwistyka stosowana - UMCS, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
jakakolwiek praca60,7%63,5%62,1%58,1%
umowa o pracę47,4%51,2%43,3%40,0%
samo­zatrudnienie5,0%4,2%5,2%1,4%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UMCS, Lingwistyka stosowana (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UMCS, Lingwistyka stosowana (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMCS, Lingwistyka stosowana (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Lingwistyka stosowana - UMCS, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku2 617 zł2 559 zł2 715 zł3 037 zł
w II roku4 117 zł3 274 zł3 223 zł
w III roku4 525 zł3 855 zł
w IV roku5 155 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UMCS, Lingwistyka stosowana (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku ze wszystkich źródeł
UMCS, Lingwistyka stosowana (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Lingwistyka stosowana - UMCS, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku3 052 zł2 735 zł3 480 zł3 477 zł
w II roku3 959 zł3 644 zł3 691 zł
w III roku4 661 zł4 238 zł
w IV roku5 468 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UMCS, Lingwistyka stosowana (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku z umowy o pracę
UMCS, Lingwistyka stosowana (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Lingwistyka stosowana - UMCS, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,690,680,680,75
w II roku1,070,840,78
w III roku1,140,93
w IV roku1,22
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UMCS, Lingwistyka stosowana (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2014 roku
UMCS, Lingwistyka stosowana (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Polityka Prywatności