Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Lublin, Polska

Administracja

II stopnia
Język: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Studia trwają 2 lata i kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra w zakresie administracji.

Absolwent posiada wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych, w tym nauk o prawie i administracji oraz znajomość języka nowożytnego. Zdobyta wiedza oraz predyspozycje indywidualne i umiejętność komunikowania się z otoczeniem pozwalają absolwentowi kierować zespołami ludzkimi - pełnić funkcje kierownicze w organach administracji państwowej i samorządowej, służbach administracyjnych podmiotów gospodarczych, instytucjach pozarządowych, organach partii politycznych i przedsiębiorstwach.

Absolwent legitymuje się pogłębioną znajomością prawa wspólnotowego i orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracjach, która jest niezbędna dla oceny funkcjonowania działań podmiotów administrujących, w ramach standardów ładu publicznego.

Absolwent posiada przygotowanie do podjęcia studiów podyplomowych oraz studiów doktoranckich.

Ocena programowa PKA

Data: 2015-07-02
Ocena: pozytywna
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, uwzględniając opinię Zespołu odwoławczego, uznało, iż wyjaśnienia przedstawione we wniosku Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie o ponowne rozpatrzenie sprawy oceny programowej na kierunku „administracja” prowadzonym na Wydziale Prawa i Administracji na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim nie uzasadniają zmiany oceny pozytywnej wyrażonej w Uchwale Nr 219/2015 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 9 kwietnia 2015 r. i przyznania oceny wyróżniającej.
Administracja - studia II stopnia trwają przynajmniej 4 semestry. Absolwent ma zaawansowaną wiedzę z zakresu prawa administracyjnego, budżetowania, zarządzania oraz funkcjonowania instytucji w Polsce i Unii Europejskiej (EU).

Administracja
Administracja (łac. administrare – być pomocnym, obsługiwać, zarządzać, ministrare – służyć) – działalność organizatorska realizowana przy pomocy aparatu urzędniczego, obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym, regulowana przez ogólne normy prawne. W innym ujęciu może także oznaczać zarządzanie jakimikolwiek sprawami, własnymi (np. gospodarstwem domowym) lub cudzymi (np. czyimś przedsiębiorstwem).
Polityka Prywatności